Regisztráció

A blokkot őrizd meg, mert nyertesség esetén be kell mutatni!

Játékszabály

1. A Játék elnevezése, szervezője

A promóciós játék elnevezése: „Irány a strand!” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168340; adószám: 10783050-2-44 (a továbbiakban: „Szervező“).

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

METRO Kereskedelmi Kft. esetén a játékos fogalma a következő: A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás. A pályázat leadására a vállalkozás azon képviseletére jogosult személye jogosult, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. június 01. napján 00.00.00 órától 2018. augusztus 12. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának feltöltésének határideje: 2018. augusztus 12. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

4. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott a Játék időtartama alatt, Magyarországon vásárolt, a Szervező által forgalmazott Fa és Vademecum termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

5. A nyerésre való pályázat menete

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon egyszeri vásárlással legalább 2 (kettő) darabot a 4. pontban meghatározott termékekből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). Ezt követően a Játékban a www.fapromo.hu internetes oldalon (továbbiakban: Honlap) történő regisztrációval tud részt venni.

Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.

5.1. A regisztrációval kapcsolatos feltételek

• A weboldalon történő regisztrációhoz érvényes e-mail cím szükséges.

5.2. Blokk adatainak feltöltése, és további feltételek

• A regisztrációkor fel kell tölteni a blokkon/számlán található, a blokk/számla azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám vagy számla sorszám, dátum, időpont, kereskedelmi lánc vagy üzlet neve). Valamint a személyes adatokat (név, cím, telefonszám, emailcím).

Egy blokk/számla adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több 4. pont alatti termék szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.

Ugyanazon személy, ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult.

Egy regisztráló legfeljebb 50 pályázatot nyújthat be/AP kódot tölthet fel.

A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja.

Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

6. Sorsolás

A fődíj nyertese utólag, sorsolás útján kerül meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2018. augusztus 13. 14:00 óra, helyszíne: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt vesz beleértve a nyertes napi és heti nyereményekhez tartozó pályázatokat is. Elsőként a 10 darab fődíj nyertesét sorsoljuk, majd ezek pótnyerteseit (5 db pótnyertes).

Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra. Ugyanazon személy csak egy fődíjra jogosult.

A heti és napi „Nyerő pillanatok” meghatározása

A Játékban résztvevő Játékosok közül a heti és napi nyertesek meghatározása ún. „Nyerő pillanatok” alapján történik. A „Nyerő pillanatok” másodpercpontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra 2018. május 28-án 10.00 órakor a Lebonyolító Ügynökség telephelyén (1106 Budapest, Fehér út 10. 1/106.) .

A „Nyerő pillanatok” meghatározására gépi sorsolás útján kerül sor. A heti és napi nyereményekhez tartozó időpontok, összesen 460 darab nyerőpillanat, a 7. pont alatti sorrendben kerülnek kisorsolásra.

A „Nyerő pillanatok” nem nyilvánosak. A napi/heti nyereményhez tartozó nyerőpillanatok a tárgyhetet követő 2 héten belül válnak nyilvánossá. A „Nyerő pillanathoz” tartozó nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a blokkfeltöltés időpontja a kisorsolt „Nyerő pillanatra” vagy az azutáni legközelebbi időpontra esik. A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális „Nyerő pillanat” alapján kerül sor, azaz a fentiekben meghatározott nyertes valamely okból történő kiesése esetén a „Nyerő pillanat” utáni második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ.

Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosít. Ugyanazon személy ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult, függetlenül attól, hogy hány érvényes és a sorsoláson kisorsolt pályázatot adott le az adott személy.

A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint nevüket a regisztrációkor megadott város megjelölésével együtt a Játék honlapján közzé tesszük.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
 • nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,
 • Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
 • nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes megállapítását/sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a főnyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a főnyeremény átadására a Játékos értesítését követő 5, míg a többi nyeremény átadására legkésőbb 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

7. Nyeremények:

Fődíjak:

10 db 2 személyre szóló napi belépő a Strand Fesztiválra, a nyertes által választott napra.

Heti nyeremények: hetente kettő (2) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen huszonkettő (22) db heti nyeremény kerül kisorsolásra (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával):

 • Heti 1 db, összesen 11 db felfújható SUP deszka
 • Heti 1 db, összesen 11 db óriás strandtörülköző

Napi nyeremények: naponta hat (6) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen négyszázharmincnyolc (438) db nyeremény kerül kisorsolásra (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával):

 • Napi 1 db, összesen 73 db kozmetikai táska
 • Napi 1 db, összesen 73 db fesztivál táska
 • Napi 1 db, összesen 73 db óriás ananász alakú matrac
 • Napi 1 db, összesen 73 db óriás görögdinnye alakú matrac
 • Napi 1 db, összesen 73 db görögdinnye alakú úszógumi
 • Napi 1 db, összesen 73 db ananász alakú úszógumi

A nyeremények a www.fapromo.hu honlapon megtekinthetők.

A nyereményre való jogosultság ellenőrzése a nyeremények átvétele

A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Irány a strand!" jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő postafiók címre: Client Service Kft.,1592 Budapest,Pf. 494. Fődíj esetén 3 napon belül emailben a fapromo@clientservice.hu címre. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra.

A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

8. Adózási kérdések

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Adatkezelés

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (ügyvezető igazgató: Dr. Fábián Ágnes; székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168340; adószám: 10783050-2-44; e-mail: schwarzkopf.hu@henkel.com.), mint adatkezelő valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a Client Service Kft.,1162 Budapest, Attila u. 26-28. a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul továbbá, ahhoz amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon.

A regisztráció során kért adatok

 • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
 • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a következő elérhetőségeken az „Irány a strand!” a strand jeligével: Henkel Magyarország Kft. 1519 Budapest, Pf. 429; e-mail cím: schwarzkopf.hu@henkel.com.

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent említett megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a nyereményjáték elnevezésre.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a résztvevő boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.fapromo.hu honlapon.

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az fapromo@clientservice.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2018. május 31.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező

NYEREMÉNYEK / NYERTESEK

10 db

páros napijegy
a Strand Fesztiválra

Érvényes: a nyertes által
kiválasztott napra a fesztivál ideje alatt
(2018. 08. 22–25.)

A sorsolás időpontja:
2018. augusztus 13. 14:00 óra
A nyeremények képe csak illusztráció.

11 db óriás strandtörülköző,
11 db felfújható SUP deszka

73 db ananász alakú óriás matrac,
73 db görögdinnye alakú óriás matrac,
73 db fesztivál táska,
73 db kozmetikai táska,
73 db görögdinnye alakú úszógumi,
73 db ananász alakú úszógumi

VEGÁN ÉLETMÓD

A vegán életforma már nem csak a táplálkozásban hódít hanem a testápolás terén is egyre nagyobb relevanciát nyer. Már a zuhanyzás közben elkezdődik a Fa Island Vibes-al.

A vegán tanúsítvány szabályai:
Az összetevők nem tartalmaznak húst, halat, baromfi termékeket, állati mellékterméket, tojást vagy tojástermékeket, tejet vagy tejtermékeket, mézet vagy méhészeti termékeket. Nem tartalmaznak ismert állati eredetű genetikailag módosított élőlényeket (GMO) vagy géneket, amelyek az összetevők vagy késztermékek előállításához használatosak. Ellenőrzött, hogy állati eredetű termékek nem kerültek felhasználásra az összetevők gyártásában.

„A vegán bőrápoló termékek különösen ajánlottak a különféle állati eredetű táplálék intoleranciákkal küzdőknek. Leggyakrabban az ilyen túlérzékenységi reakciók első tünete a kellemetlen bőrelváltozások (pl. bőrszárazság, viszketés, kiütések) megjelenése. Továbbá a bőrrel kontaktusba kerülő állati összetevők közvetlenül is provokálhatnak ilyen nemkívánatos bőrtüneteket” - Dr Kassai Ildiko bőrgyógyász-kozmetológus véleménye szerint.

Próbáld ki új Fa termékeinket!

FA TRÓPUSI TERMÉKEK

Repítse el érzékeit egy csodálatos utazásra a Fa inspiráló illataival! Kényeztesse magát valami fantasztikussal minden nap!

Fa Island Vibes Hawaii Love Tusfürdő

250 ml / 400 ml

Fa Island Vibes Hawaii Love tusfürdő az ananász és törpe hawaii rózsa frissítő tengerparti illatával. A gyengéd formula összetevőinek köszönhetően könnyen habzik és kellemesen lágy érzetet kölcsönöz a bőrnek. PH bőrsemleges. Igazoltan bőrbarát.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Hawaii Love Radírozós Tusfürdő

200 ml

Fedezze fel a Fa Island Vibes Hawaii Love radírozós tusfürdőt, az ananász és törpe hawaii rózsa, frissítő tengerparti illatával. A természetes és finom súroló részecskék gyengéden radírozzák és selymessé teszik a bőrt. PH bőrsemleges. Igazoltan bőrbarát.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Fiji Dream Tusfürdő

250 ml

Fa Island Vibes Fiji tusfürdő vitalizáló, tengerparti hangulatot idéző görögdinnyés és ylang-ylang illattal. A gyengéd formula összetevőinek köszönhetően könnyen habzik és kellemesen lágy érzetet kölcsönöz a bőrnek. PH bőrsemleges. Igazoltan bőrbarát.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Fiji Dream Izzadásgátló Deospray

150 ml

Fedezze fel a Fa Island Vibes Fiji Dream izzadásgátló dezodort görögdinnyés és ylang-ylang illattal. Duo-release technológia mozgásra és nedvességre (stressz, izzadás) aktiválódó formulával. Hosszantartó nedvesség és kellemetlen szag elleni védelem, hosszantartó illattal, alkohol nélkül. Gyengéd és precíz szórófejjel. Elszíneződések elkerülésével.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Bali Kiss Izzadásgátló Deospray

150 ml

Fedezze fel a Fa Island Vibes Bali Kiss izzadásgátló dezodort mangó és vanília-virág illattal. Hosszantartó testszag elleni védelem, alkohol nélkül. Duo-release technológia mozgásra és nedvességre (stressz, izzadás) aktiválódó formulával. Hosszantartó nedvesség és kellemetlen szag elleni védelem, hosszantartó illattal, alkohol nélkül. Gyengéd és precíz szórófejjel. Elszíneződések elkerülésével.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Fiji Dream Izzadásgátló Golyós Dezodor

50 ml

Fedezze fel a Fa Island Vibes Fiji Dream izzadásgátló dezodort görögdinnyés és ylang-ylang illattal. Duo-Release technológia mozgásra és nedvességre (stressz, izzadás) aktiválódó formulával. Hosszantartó nedvesség és kellemetlen szag elleni védelem, hosszantartó illattal, alkohol nélkül.

Fa Island Vibes Hawaii Love
Radírozós tusfürdő 

Fedezze fel a Fa Island Vibes Hawaii Love radírozó tusfürdőt, az ananász és törpe hawaii rózsa frissítő tengerparti illatával.

Finom radír szemcsék, sárgabarackmag-kivonattal eltávolítják az elhalt hámsejteket és szennyeződéseket, friss és fiatalos kinézetet kölcsönöz a bőrnek. A természetes és finom súroló részecskék gyengéden radírozzák és selymessé teszik a bőrt. PH bőrsemleges. Igazoltan bőrbarát.

Alkalmazás előnyei:

 • Az elhalt hámsejtek eltávolításával és a hámlasztás elősegítésével, a hidratálást segíti elő azáltal, hogy növeli a bőr felszívó képességét.
 • Borotválkozás előtt megelőzhető a szőrtüszők begyulladása.
 • Nyáron napozáskor a bőr gyorsabb és egyenletesebb barnulása érhető el általa.
 • Problémásabb területeken (comb, fenék, has) a narancsbőr elleni küzdelemben is segítséget nyújthat a tusfürdő finom körkörös mozdulatokkal történő masszírozása.
 • Elkerülhető vele a verejtékmirigyek gyulladása, ami gyulladásos-kiütéses bőrbetegséghez vezethet.

Dr. Kassai Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus véleménye szerint.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa radírozós tusfürdő

Szakértői tanácsok

Vegán életforma Megoldás bőrirritációra Fa vegán testápolás

Kapcsolat

Elérhetőségeink:

06-20-614-1605, mely a promóció ideje alatt hétköznap 9:00 és 17:00 óra között hívható (nem emeltdíjas)