A regisztráció lezárult!

Játékszabály

1. A Játék elnevezése, szervezője

A promóciós játék elnevezése: „Irány a strand!” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-307515; adószám: 26201720-2-43 (a továbbiakban: „Szervező“).

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

METRO Kereskedelmi Kft. esetén a játékos fogalma a következő: A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás. A pályázat leadására a vállalkozás azon képviseletére jogosult személye jogosult, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. június 01. napján 00.00.00 órától 2018. augusztus 12. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának feltöltésének határideje: 2018. augusztus 12. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

4. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott a Játék időtartama alatt, Magyarországon vásárolt, a Szervező által forgalmazott Fa és Vademecum termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

5. A nyerésre való pályázat menete

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon egyszeri vásárlással legalább 2 (kettő) darabot a 4. pontban meghatározott termékekből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). Ezt követően a Játékban a www.fapromo.hu internetes oldalon (továbbiakban: Honlap) történő regisztrációval tud részt venni.

Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.

5.1. A regisztrációval kapcsolatos feltételek

• A weboldalon történő regisztrációhoz érvényes e-mail cím szükséges.

5.2. Blokk adatainak feltöltése, és további feltételek

• A regisztrációkor fel kell tölteni a blokkon/számlán található, a blokk/számla azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám vagy számla sorszám, dátum, időpont, kereskedelmi lánc vagy üzlet neve). Valamint a személyes adatokat (név, cím, telefonszám, emailcím).

Egy blokk/számla adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több 4. pont alatti termék szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.

Ugyanazon személy, ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult.

Egy regisztráló legfeljebb 50 pályázatot nyújthat be/AP kódot tölthet fel.

A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja.

Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

6. Sorsolás

A fődíj nyertese utólag, sorsolás útján kerül meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2018. augusztus 13. 14:00 óra, helyszíne: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt vesz beleértve a nyertes napi és heti nyereményekhez tartozó pályázatokat is. Elsőként a 10 darab fődíj nyertesét sorsoljuk, majd ezek pótnyerteseit (5 db pótnyertes).

Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra. Ugyanazon személy csak egy fődíjra jogosult.

A heti és napi „Nyerő pillanatok” meghatározása

A Játékban résztvevő Játékosok közül a heti és napi nyertesek meghatározása ún. „Nyerő pillanatok” alapján történik. A „Nyerő pillanatok” másodpercpontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra 2018. május 28-án 10.00 órakor a Lebonyolító Ügynökség telephelyén (1106 Budapest, Fehér út 10. 1/106.) .

A „Nyerő pillanatok” meghatározására gépi sorsolás útján kerül sor. A heti és napi nyereményekhez tartozó időpontok, összesen 460 darab nyerőpillanat, a 7. pont alatti sorrendben kerülnek kisorsolásra.

A „Nyerő pillanatok” nem nyilvánosak. A napi/heti nyereményhez tartozó nyerőpillanatok a tárgyhetet követő 2 héten belül válnak nyilvánossá. A „Nyerő pillanathoz” tartozó nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a blokkfeltöltés időpontja a kisorsolt „Nyerő pillanatra” vagy az azutáni legközelebbi időpontra esik. A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális „Nyerő pillanat” alapján kerül sor, azaz a fentiekben meghatározott nyertes valamely okból történő kiesése esetén a „Nyerő pillanat” utáni második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ.

Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosít. Ugyanazon személy ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult, függetlenül attól, hogy hány érvényes és a sorsoláson kisorsolt pályázatot adott le az adott személy.

A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint nevüket a regisztrációkor megadott város megjelölésével együtt a Játék honlapján közzé tesszük.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
 • nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,
 • Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
 • nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes megállapítását/sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a főnyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a főnyeremény átadására a Játékos értesítését követő 5, míg a többi nyeremény átadására legkésőbb 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

7. Nyeremények:

Fődíjak:

10 db 2 személyre szóló napi belépő a Strand Fesztiválra, a nyertes által választott napra.

Heti nyeremények: hetente kettő (2) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen huszonkettő (22) db heti nyeremény kerül kisorsolásra (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával):

 • Heti 1 db, összesen 11 db felfújható SUP deszka
 • Heti 1 db, összesen 11 db óriás strandtörülköző

Napi nyeremények: naponta hat (6) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen négyszázharmincnyolc (438) db nyeremény kerül kisorsolásra (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával):

 • Napi 1 db, összesen 73 db kozmetikai táska
 • Napi 1 db, összesen 73 db fesztivál táska
 • Napi 1 db, összesen 73 db óriás ananász alakú matrac
 • Napi 1 db, összesen 73 db óriás görögdinnye alakú matrac
 • Napi 1 db, összesen 73 db görögdinnye alakú úszógumi
 • Napi 1 db, összesen 73 db ananász alakú úszógumi

A nyeremények a www.fapromo.hu honlapon megtekinthetők.

A nyereményre való jogosultság ellenőrzése a nyeremények átvétele

A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Irány a strand!" jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő postafiók címre: Client Service Kft.,1592 Budapest,Pf. 494. Fődíj esetén 3 napon belül emailben a fapromo@clientservice.hu címre. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra.

A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

8. Adózási kérdések

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Adatkezelés

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (ügyvezető igazgató: Dr. Fábián Ágnes; székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168340; adószám: 10783050-2-44; e-mail: schwarzkopf.hu@henkel.com.), mint adatkezelő valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a Client Service Kft.,1162 Budapest, Attila u. 26-28. a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul továbbá, ahhoz amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon.

A regisztráció során kért adatok

 • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
 • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a következő elérhetőségeken az „Irány a strand!” a strand jeligével: Henkel Magyarország Kft. 1519 Budapest, Pf. 429; e-mail cím: schwarzkopf.hu@henkel.com.

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent említett megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a nyereményjáték elnevezésre.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a résztvevő boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.fapromo.hu honlapon.

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az fapromo@clientservice.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2018. május 31.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező

NYEREMÉNYEK / NYERTESEK

10 db

páros napijegy
a Strand Fesztiválra

Érvényes: a nyertes által
kiválasztott napra a fesztivál ideje alatt
(2018. 08. 22–25.)

A sorsolás időpontja:
2018. augusztus 13. 14:00 óra
A nyeremények képe csak illusztráció.

11 db óriás strandtörülköző,
11 db felfújható SUP deszka

73 db ananász alakú óriás matrac,
73 db görögdinnye alakú óriás matrac,
73 db fesztivál táska,
73 db kozmetikai táska,
73 db görögdinnye alakú úszógumi,
73 db ananász alakú úszógumi

Nyertesek

Fődíj nyertesek (Páros belépő a Strand Fesztiválra)

T. Gyöngyvér, Baja Egyéb APA12300547 2018.08.02 18:35
B. Nikoletta Tesco APA05702482 2018.08.10 10:12
T. Éva Rossmann APA06400100 2018.08.08 15:38
V. Györgyné, Budapest Auchan APA04600450 2018.06.16 10:35
P.T. Tünde, Budapest Auchan APA04600510 2018.06.23 13:42
H.P. Éva, Zalaegerszeg Spar/Interspar APA03102044 2018.07.05 7:34
K. Zoltán, Hajdúnánás Rossmann A06400343 2018.07.13 10:33
B. Ivàn, Budapest Rossmann A06400293 2018.06.13 8:59
B. Marcell, Budapest Spar/Interspar APA03102097 2018.07.29 18:26
Sz. Evelin, Szombathely Spar/Interspar FDO59 2018.06.15 12:00

Nyerőpillanat Nyertesek

Napi nyeremény - Ananász alakú matrac
Cs. Andrea, Kerekegyháza A05701967 Tesco 2018/06/01 15:23
H. Mária, Hódmezővásárhely APA01446225 Egyéb 2018/06/01 06:38
A. Dániel, Vámosgyörk APA03200137 Coop 2018/06/03 11:22
H. Renáta, Dombóvár A06400208 Rossmann 2018/06/04 14:00
Ifj Sz. István, Hódmezővásárhely APA10101701 Egyéb 2018/06/05 14:09
K. Dorottya, Budapest A06400478 Rossmann 2018/06/05 21:05
Cs. Magdolna, Nagyfüged A06400399 Rossmann 2018/06/01 16:37
F. Krisztina, Ibrány A03202885 Egyéb 2018/06/05 11:27
Sz.P. Viktória, Dunaújváros APA06400320 Rossmann 2018/06/07 15:31
P. Ferenc Lajosné, Budapest APA04600666 Auchan 2018/06/05 17:26
H. Lászlóné, Zalaegerszeg APA03202764 Egyéb 2018/06/06 14:35
S.L. Klaudia, Budapest A04600677 Auchan 2018/06/11 17:36
K. János, Sajószentpéter APA06400436 Rossmann 2018/06/07 16:40
V. Lajos Lászlóné, Budapest A06400138 Rossmann 2018/07/11 14:50
P. Szilvia, Budapest A06400235 Rossmann 2018/06/13 11:07
K. Ádám, Budapest A06400138 Rossmann 2018/06/13 18:37
K. Réka A05702568 Tesco 2018/06/17 07:51
H. Éva, Zalaegerszeg APA03202836 Egyéb 2018/06/16 10:57
Sz. Agnes Maria, Hódmezővásárhely AP00250847 Egyéb 2018/06/08 11:23
M.R. Rita, Szeged A11700517 Tesco 2018/06/19 20:00
S. Alexa Lili, Heves A03101307 Spar/Interspar 2018/06/21 18:45
G. Judit, Kistarcsa APA10300235 DM 2018/06/22 10:13
B. Lászlóné A03600228 Egyéb 2018/06/23 12:34
Sz. Csaba, Budapest APA04600794 Auchan 2018/06/22 19:28
B. Éva, Ecsegfalva A04600848 Auchan 2018/06/24 17:01
Sz. Brenda Nóra, Hódmezővásárhely APA00250847 Egyéb 2018/06/06 13:15
V-K. András, Duaújváros A03101717 Spar/Interspar 2018/06/23 18:21
P. Nikolett, Hajdúszoboszló A03100203 Spar/Interspar 2018/06/28 14:05
T. Józsefné, Zsáka A00805349 Reál 2018/06/28 10:40
Sz. Rita, Baja MB5EA2139311 Egyéb 2018/06/28 15:16
Sz.B. Tímea, Székesfehérvár A04600748 Auchan 2018/07/01 12:52
P. Erika, Százhalombatta APA06400396 Rossmann 2018/07/02 11:30
H. Petra, Velence A04600757 Auchan 2018/07/03 17:18
L.V. Anikó, Püspökladány APA03100189 Spar/Interspar 2018/07/03 15:10
B. Józsefné, Gyula APA04600188 Auchan 2018/07/05 08:03
B. Lászlóné, Budapest APA03102528 Spar/Interspar 2018/07/06 16:00
Sz. Veronika, Budapest APA03100600 Spar/Interspar 2018/07/06 18:30
Sz. Szimonetta, Zalaegerszeg APA03202837 Egyéb 2018/07/07 17:33
Sz. Paszkál, Baja MB5EA2139340 Egyéb 2018/07/08 09:13
U. Éva, Budapest A06400468 Rossmann 2018/06/17 15:31
Sz.T. Ágnes APA03202900 Egyéb 2018/07/11 09:59
T. Szabina, Nyárád A06400270 Rossmann 2018/06/26 17:05
N. Jánosné, Budapest A06400453 Rossmann 2018/07/13 14:10
F.S. Tímea, Budapest APA04600491 Auchan 2018/07/08 18:22
V. Gábor, Érd A04600073 Auchan 2018/07/13 17:03
Sz. Zita, Csömör APA04600590 Auchan 2018/07/14 12:00
Cs. Erika, Keszthely APA03102306 Spar/Interspar 2018/07/16 19:53
F. Márta, Budapest A06400478 Rossmann 2018/07/13 16:36
K. Krisztina, Hajdúnánás A06400342 Rossmann 2018/07/17 10:12
T. Tünde, Nagyvenyim A06400104 Rossmann 2018/07/18 12:32
R. Ágnes, Kistarcsa APA04600567 Auchan 2018/07/21 17:58
P. Katalin, Kaposvár APA05702055 Tesco 2018/07/22 10:59
T. Gyöngyvér, Baja APA12300460 Egyéb 2018/07/23 16:03
M. Csaba, Gyöngyös APA06400399 Rossmann 2018/07/24 10:39
T. Józsefné APA03100440 Spar/Interspar 2018/07/19 15:41
S. Szilvia, Vecsés APA010300504 DM 2018/07/26 12:17
Z. Zsófia, Csongrád A10300379 DM 2018/07/27 11:57
B. Gyuláné, Zalacséb APA03202766 Egyéb 2018/07/26 09:39
L. Lilla, Budapest A06400455 Rossmann 2018/07/29 11:00
L. József, Budapest APA03101787 Spar/Interspar 2018/07/30 18:22
K.N. Ildikó, Battonya APA12300189 Egyéb 2018/07/30 08:57
O. Andrea, Gyöngyös A06400398 Rossmann 2018/07/31 10:15
P. Martina A04600181 Auchan 2018/08/02 12:02
K.Cs. Zsuzsanna, Eger APA03202073 Coop 2018/07/31 12:17
H. Rita, Eger A103100507 DM 2018/08/04 22:39
B. Renáta, Tiszaújváros APA06400434 Rossmann 2018/08/03 16:46
H. Ivett, Budapest A06400072 Rossmann 2018/08/01 10:00
B. Maja, Hódmezővásárhely A00250847 Egyéb 2018/07/27 12:36
G. Annamária, Páty A12300058 Egyéb 2018/08/05 08:51
P. József, Hajdúnánás A06400342 Rossmann 2018/08/03 08:11
F. Dóra a06400031 Rossmann 2018/08/10 16:06
N. János, Budapest A03100789 Spar/Interspar 2018/08/11 15:46
Sz. Klára, Dabas APA03101457 Spar/Interspar 2018/08/09 13:42
Napi nyeremény - Dinnye alakú matrac
A. Ágnes, Vámosgyörk APA03200137 Coop 2018/06/01 16:27
B. Krisztián, Tiszaújváros APA06400433 Rossmann 2018/06/01 08:50
H. Andrea, Debrecen A04600092 Auchan 2018/06/03 09:18
H. Renáta, Dombóvár A06400208 Rossmann 2018/06/04 14:00
D.L. Éva, Eperjeske ap00370014 Rossmann 2018/06/04 14:00
K. Dorottya, Budapest A06400478 Rossmann 2018/06/05 21:05
Ifj Sz. Istvánné, Hódmezővásárhely Apa03200086 Reál 2018/06/06 11:32
B.K. Ildikó, Egyházasdaróc APA03202970 Egyéb 2018/06/04 13:38
Sz.P. Viktória, Dunaújváros APA06400320 Rossmann 2018/06/07 15:31
P. Kitti, Budapest A20400054 Spar/Interspar 2018/06/09 16:15
A.Zsuzsanna, Esztergom APA11700561 Tesco 2018/06/09 23:15
S.L. Klaudia, Budapest A04600677 Auchan 2018/06/11 17:36
B. Edit, Dunakeszi APA04600491 Auchan 2018/06/12 06:46
Sz. Paszkál, Baja MB5EA2139408 Egyéb 2018/06/13 16:20
B. Milán, Zalacséb APA03202764 Egyéb 2018/06/13 10:28
N. Tibor A03202514 Egyéb 2018/06/15 09:37
B. Ivàn, Budapest A06400293 Rossmann 2018/06/13 08:59
H. Alexandra, Budapest A11700375 Tesco 2018/06/18 18:21
L. Tamás, Budapest a06400013 Rossmann 2018/06/19 14:08
D. Anett, Szombathely APA03202971 Egyéb 2018/06/19 12:00
B. Nóra, Hódmezővásárhely APA00250847 Egyéb 2018/06/09 19:49
P.N. Erzsébet, Hajdúszoboszló A03100203 Spar/Interspar 2018/06/22 12:14
B. Henriett, Pomáz 244198 Auchan 2018/06/23 15:00
H. Éva, Zalaegerszeg A03202837 Egyéb 2018/06/23 17:57
dr. B.H. Ágnes, Göd A03100516 Spar/Interspar 2018/06/24 08:55
V. Zoli, Hódmezővásárhely A01446225 Egyéb 2018/06/01 07:47
A. László, Szolnok APS 15900967 Egyéb 2018/08/27 13:53
Gy. Karina, Vámosgyörk APA03200137 Coop 2018/06/28 13:14
E. Tiborné, Szeged 12300766 Egyéb 2018/06/29 11:54
D. Daniéla, Pécs A00822543 Egyéb 2018/06/19 15:00
K. Dávid, Battonya APA12300174 Egyéb 2018/06/29 07:40
N. Zoltánné, Nyíregyháza 0120072206 Reál 2018/07/02 11:17
Cs. Andrea, Budapest A06400458 Rossmann 2018/06/26 11:52
I. Evelin, Tab A03202848 Egyéb 2018/07/03 17:46
A. Edina Alexandra, Cegléd A03200321 Coop 2018/07/05 15:19
N. Eszter, Keszthely APA03202976 Egyéb 2018/07/04 12:22
Sz.F. Éva, Szeged A06400071 Rossmann 2018/06/26 10:31
K.K. Krisztina, Kerepes-Szilasliget A03100599 Spar/Interspar 2018/07/07 17:47
P. Anna, Völcsej A03200910 Egyéb 2018/07/09 15:00
T.R. Ibolya, Nyíregyháza A20200082 Reál 2018/07/05 06:58
K.Nikoletta, Biatorbágy A04600230 Auchan 2018/07/11 17:26
K. Gábor apa04600655 Auchan 2018/06/14 18:33
K. Nóra, Kazincbarcika APA05701702 Tesco 2018/07/13 17:39
T. Erik, Csolnok A05701272 Tesco 2018/07/14 09:32
P. Nikolett, Hajdúszoboszló 03100203 Spar/Interspar 2018/07/15 13:09
L. Erzsébet Katalin, Boldog A05702568 Tesco 2018/07/14 19:24
S. Katalin, Üröm A11700269 Tesco 2018/07/17 12:52
Sz. Gréta A05701212 Tesco 2018/07/17 15:40
H. László, Szentgotthárd APA10300238 DM 2018/07/19 16:20
T. Tünde, Nagyvenyim A06400104 Rossmann 2018/07/18 12:32
R. Ágnes, Kistarcsa APA04600567 Auchan 2018/07/21 17:58
P. Katalin, Kaposvár APA05702055 Tesco 2018/07/22 10:59
I. Martin, Nyírkércs A03100194 Spar/Interspar 2018/07/07 14:46
H. G. Éva, Budapest A03102101 Spar/Interspar 2018/07/24 12:45
Gy. Róbert, Budapest A03102244 Spar/Interspar 2018/07/25 07:34
G. Zsófia 1474/00055 Spar/Interspar 2018/07/10 13:00
F. Dóra, Budapest A06422206 Rossmann 2018/07/27 16:02
V. Judit Zita, Budapest A10300486 DM 2018/07/26 08:16
S. Viktória, Budapest A10300021 DM 2018/07/28 16:56
H. Katalin, Sopron APA06400219 Rossmann 2018/07/30 11:19
Cs. Tiborné, Budapest APA04600673 Auchan 2018/07/07 11:24
Sz. Rita, Pusztaszabolcs A10300329 DM 2018/07/31 18:00
H. Katalin, Elek A03201757 Egyéb 2018/07/30 08:01
B. Renáta, Tiszaújváros APA06400433 Rossmann 2018/08/02 09:09
K. Jánosné, Sajószentpéter APA06400435 Rossmann 2018/08/04 09:58
S. F. Csilla, Érd A04600804 Auchan 2018/08/05 13:00
J. János, Fábiánsebestyén APA04600191 Auchan 2018/08/03 21:31
dr. M. Erzsébet A04600102 Auchan 2018/08/07 14:52
B. Norbert, Budapest A03202885 Egyéb 2018/08/02 12:28
G. Erika A04600006 Auchan 2018/08/09 08:00
S. Zoltánné, Sopronhorpács APA03201225 Coop 2018/08/10 08:03
Cs. Magdolna, Nagyfüged A06400131 Rossmann 2018/07/16 09:06
K. Zoltánné, Hajdúnánás A06400342 Rossmann 2018/06/06 17:14
Napi nyeremény - Ananász alakú úszógumi
H. Klára, Budapest 04600231 Auchan 2018/05/31 13:52
M. Krisztina, Budaörs A04600209 Auchan 2018/06/02 13:00
H. Andrea, Debrecen A04600092 Auchan 2018/06/03 09:18
Sz. Ágnes Máris, Hódmezővásárhely APA03101386 Spar/Interspar 2018/06/04 18:40
K. Andrea, Szombathely APA03102152 Spar/Interspar 2018/06/03 11:10
Sz. Roland, Ibrány APA03202885 Egyéb 2018/06/02 13:10
B. Blanka, Hódmezővásárhely APA03200086 Reál 2018/06/06 11:33
B. Lászlóné, Bük A10300298 DM 2018/08/07 16:22
T. Szilvia, Budapest APA05702198 Tesco 2018/06/07 19:48
H. Krisztina, Pázmánd APA11700559 Tesco 2018/06/09 09:20
O. Lilla, Nyíregyháza A11400009 Müller 2018/06/08 16:38
B. Gyula, Egyházasdaróc APA03202969 Egyéb 2018/06/10 10:48
S. Tiborné, Vácduka APA06400164 Rossmann 2018/06/11 15:55
M. Andrea, Budapest APA06400086 Rossmann 2018/06/14 16:10
A.P. Bernadett, Szolnok APA04600286 Auchan 2018/06/08 16:58
P. Zoltánné, Szombathely A05701859 Tesco 2018/06/10 09:36
K. Veronika, Zalaegerszeg A031 Spar/Interspar 2018/07/06 10:37
K.H. Csilla, Kapuvár APA 12300214 Egyéb 2018/06/18 16:43
K. Ádám, Budapest A06400135 Rossmann 2018/06/15 18:04
B. Máté, Egyházasdaróc APA03202969 Egyéb 2018/06/19 10:25
S. Katalin, Csömör APA06400374 Rossmann 2018/06/21 10:38
N. Edit, Nádudvar A11400080 Müller 2018/06/09 13:42
S. Péter, Nyögér A03202514 Egyéb 2018/06/05 16:39
H.T. Ildikó 04600707 Auchan 2018/07/22 19:24
U. Katalin, Budapest A12300803 Egyéb 2018/06/25 13:42
H. István, Hódmezővásárhely APA01446225 Egyéb 2018/06/19 20:14
Gy. Zoltán, Budapest A06400466 Rossmann 2018/06/18 13:31
B. Ágnes, Hódmezővásárhely APA01446225 Egyéb 2018/06/27 13:01
S. Ildikó, Budapest A06400092 Rossmann 2018/09/20 16:45
T. Alexandra, Budapest A06400127 Rossmann 2018/06/30 16:28
M. Réka, Budapest Apa06400447 Rossmann 2018/07/01 14:06
B. Barbara, Miskolc A03200670 Coop 2018/06/25 15:15
Sz. Rita, Baja MB5EA2139317 Egyéb 2018/07/02 15:33
F. Kriszta, Budapest A05700855 Tesco 2018/07/04 17:14
B. Nikoletta, Murakeresztúr APA03202945 Egyéb 2018/07/03 17:14
H. Alexandra, Szentdomonkos PA06400059 Rossmann 2018/07/06 13:49
Sz. Paszkál, Baja MB5EA2139332 Egyéb 2018/07/07 09:12
R. Renáta, Tiszújváros APA06400433 Rossmann 2018/07/07 10:10
H. Béla, Fót APA04600478 Auchan 2018/07/07 15:28
S. Susanna, iskolc APA06400191 Rossmann 2018/07/10 17:48
H. Kitti, Lovas A10300556 DM 2018/07/06 19:03
B. Gyula, Celldömölk APA06400043 Rossmann 2018/07/12 14:32
J. Katalin, Budapest A06400135 Rossmann 2018/07/09 12:12
F. Gusztávné, Nagyfüged A06400398 Rossmann 2018/07/12 14:39
B. Renáta, Tiszaújváros APA06400433 Rossmann 2018/07/14 09:01
V. Gábor, Érd A04600073 Auchan 2018/07/13 17:03
S. Zsuzsanna, Pócsmegyer APA04600870 Auchan 2018/07/16 15:00
D. Gábor A04600140 Auchan 2018/07/16 13:50
K. Zsuzsanna Nikoletta, Budapest APA04600709 Auchan 2018/07/15 13:43
S.M. Beatrix APA04600872 Auchan 2018/07/20 13:14
H. Ferenc APA04600575 Auchan 2018/07/21 08:00
J. Borbála, Budapest A06400100 Rossmann 2018/07/09 18:52
B.B. Ildikó A06400475 Rossmann 2018/07/23 12:34
B. Zsuzsanna, Budapest 96006017462018072400200311 Egyéb 2018/07/24 13:22
Cs. Vivien, Kalocsa APA05700881 Tesco 2018/07/24 14:32
K. Eva, Gyöngyös APA06400399 Rossmann 2018/07/26 09:37
T. Bernadett, Berettyóújfalu APA06400333 Rossmann 2018/07/27 13:14
Sz.T. Rózsa, Budaőrs A10300294 DM 2018/07/27 16:44
S. Tímea, Budapest A06400212 Rossmann 2018/07/27 15:23
L-Gy. Dóra, Budapest A06400381 Rossmann 2018/08/30 09:08
dr Cs. Olga, Kiskunhalas A06400289 Rossmann 2018/07/31 13:31
D. Miklósné APA11800481 Egyéb 2018/08/01 10:00
Sz. Edit A03202335 Egyéb 2018/07/16 17:05
K.F. Gabriella, Tótkomlós AO3201041 Coop 2018/08/03 09:00
B. Petra APA06400345 Rossmann 2018/08/04 12:42
F. Hajnalka, Orosháza A05700275 Tesco 2018/08/05 16:17
K. Mária APA04600397 Auchan 2018/08/04 16:08
P. József, Hajdúnánás A06400342 Rossmann 2018/08/03 16:42
F.N. Zsuzsanna, Szolnok A03200745 Coop 2018/08/08 08:33
K. László, Jászfényszaru 03201829 Coop 2018/08/06 17:40
S. Ervin, Budakalász APA04600889 Auchan 2018/08/10 12:44
V.L. Mária APA00803209 Auchan 2018/08/11 12:20
H. Dóra, Pécs APA03101139 Spar/Interspar 2018/08/11 15:40
Napi nyeremény - Dinnye alakú szógumi
Sz. Istvánné, Hódmezővásárhely A00250847 Egyéb 2018/06/01 11:52
Zs. Zsanett, Szeged A03100676 Spar/Interspar 2018/06/02 12:23
H. Andrea, Pomáz APA04600457 Auchan 2018/06/01 20:02
H. Renáta, Dombóvár A06400208 Rossmann 2018/06/04 14:00
D.L. Éva, Eperjeske ap00370014 Rossmann 2018/06/04 14:00
K.H. Erzsébet A06400458 Rossmann 2018/06/05 17:43
Cs. Erika, Keszthely APA03102305 Spar/Interspar 2018/06/05 16:05
B.K. Ildikó, Egyházasdaróc APA03202970 Egyéb 2018/06/04 13:38
B. Katalin, Budapest A04600484 Auchan 2018/06/07 18:00
N. Vivien, Dunaújváros 11528464769332 Müller 2018/06/08 15:34
A. Zsuzsanna, Esztergom APA11700561 Tesco 2018/06/09 23:15
D. Anett, Szombathely APA03202970 Egyéb 2018/06/09 11:53
Ny. István Zoltán, Budapest APA04600064 Auchan 2018/06/10 11:55
B. Mihályné, Budapest APA05702342 Tesco 2018/06/08 15:43
M. Géza, Kaposvár APA06400266 Rossmann 2018/06/15 09:47
P. Zoltánné, Szombathely A05701859 Tesco 2018/06/10 09:36
K. Réka A05702568 Tesco 2018/06/17 07:51
H. Éva, Zalaegerszeg APA03202836 Egyéb 2018/06/16 10:57
D.K. Edina, Hajdúnánás APA05701378 Tesco 2018/06/11 13:10
H. Luca A03100737 Spar/Interspar 2018/06/20 07:00
Sz. Józsefné, Szombathely 06400080 Rossmann 2018/06/21 11:57
K. Zoltánné, Hajdúnánás APA06400342 Rossmann 2018/06/09 10:35
Sz. Paszkál, Baja MB5EA2139446 Egyéb 2018/06/14 10:47
B. Krisztina, Pincehely A03101716   2018/06/24 13:33
M. Anita Éva, Nagyvenyim APA 06400179 Rossmann 2018/06/16 09:10
K. Zoltán, Siófok APA05701314 Tesco 2018/06/25 21:27
B. Ágnes, Hódmezővásárhely A00250847 Egyéb 2018/06/22 05:32
P. Vivien, Gyál 16A64 Tesco 2018/06/28 11:00
K. Szilvia, Budapest APA04600693 Auchan 2018/06/23 13:34
Sz. Rita, Baja MB5EA2139311 Egyéb 2018/06/28 15:16
L.Istvánné, Papdi A06400016 Rossmann 2018/06/25 10:00
N. Zoltánné, Nyíregyháza 0120072206 Reál 2018/07/02 11:17
SZ. Mónika, Siklós A03100555 Spar/Interspar 2018/05/29 12:59
Sz. Szimonetta, Zalaegerszeg APA03202765 Egyéb 2018/07/29 12:41
Cs. Örs A03100878 Spar/Interspar 2018/07/05 17:29
K.Dóra, Monor 1183/00106 Rossmann 2018/07/06 14:00
B. Ildikó, Veszprém APA03202824 Egyéb 2018/07/07 14:13
H.J. Mária, Szentes A06400162 Rossmann 2018/07/06 13:21
B. Gyuláné, Zalacséb APA06400195 Rossmann 2018/07/06 12:22
N. Nikolett, Nagykanizsa A03202767 Egyéb 2018/07/08 14:24
B. Andrea, Szigetszentmiklós APA04600044 Auchan 2018/07/08 11:47
B. Norbert, Budapest A03202885 Egyéb 2018/07/10 16:41
L. Melinda A04600901 Auchan 2018/07/13 15:30
H. Angéla, Baja MB5EA2139403 Egyéb 2018/06/10 16:50
O. Andrea, Gyöngyös APA06100336 Egyéb 2018/07/02 13:24
K-V. Elvira, Budapest A10300235 DM 2018/07/16 12:03
S. Katalin, Üröm A11700269 Tesco 2018/07/17 12:52
T. Józsefné APA06400343 Rossmann 2018/07/11 08:41
M. Máté, Kápolnásnyék XP5C6m Egyéb 2018/07/19 15:04
B. Norbert, Budapest A03202882 Egyéb 2018/07/18 16:19
Sz. Csaba, Gyöngyös Apa06400398 Rossmann 2018/07/21 11:38
B. Ferenc, Diósd 03101095 Spar/Interspar 2018/07/22 09:36
H.H. Katalin, Debrecen A03200225 Coop 2018/07/14 09:51
M. Csaba, Gyöngyös APA06400399 Rossmann 2018/07/24 10:39
B. Gyula, Egyházasdaróc APA03202969 Egyéb 2018/07/24 16:30
P. Bernadett A10300265 DM 2018/07/26 10:32
B. Renáta, Tiszaújváros APA06400434 Rossmann 2018/07/26 11:26
J. Katalin, Budapest A06400135 Rossmann 2018/07/26 15:28
S. Tímea, Budapest A06400212 Rossmann 2018/07/27 15:23
Cs.P. Henrietta, Balatonfüred A06400084 Rossmann 2018/07/30 14:33
Gy. Zsuzsanna, Budapest APA05702349 Tesco 2018/07/28 20:25
B. Máté, Egyházasdaróc APA03202970 Egyéb 2018/07/30 19:04
T-G. Fruzsina, Nyíregyháza A03100464 Spar/Interspar 2018/07/30 09:36
K.Cs. Zsuzsanna, Eger APA03202073 Coop 2018/07/31 12:17
N. Gabriella, Bátaszék APA03102433 Spar/Interspar 2018/08/03 16:44
F. Ádám A04600593 Auchan 2018/08/05 20:12
V.Dr K-F. Anna, Budapest apa04600151 Auchan 2018/08/05 16:44
K. Krisztina, Hajdúnánás A06400342 Rossmann 2018/08/02 15:22
Gy. Karina, Vámosgyörk APA03200137 Coop 2018/08/07 12:37
B. Gábor, Budapest APA05702468 Tesco 2018/07/24 08:36
B. Károly, Szolnok APA04600288 Auchan 2018/08/09 20:31
M. Tímea, Kaposvár A03200339 Egyéb 2018/08/11 12:25
H. Marianna, Kaposvár A03102377 Spar/Interspar 2018/08/12 09:02
Napi nyeremény - Kozmetikai táska
H. Klára, Budapest 04600231 Auchan 2018/05/31 13:52
H. Mária, Hódmezővásárhely APA01446225 Egyéb 2018/06/01 06:38
Ifj. B. Krisztián, Tiszaújváros APA06400433 Rossmann 2018/06/02 11:24
H. Renáta, Dombóvár A06400208 Rossmann 2018/06/04 14:00
K. Sándorné, Szombathely APA03102156 Spar/Interspar 2018/06/02 08:38
Sz. Roland, Ibrány APA03202885 Egyéb 2018/06/02 13:10
Cs. Magdolna, Nagyfüged A06400399 Rossmann 2018/06/01 16:37
A. Viktor, Vámosgyörk APA05701935 Tesco 2018/06/06 15:48
H. Rudolf, Karád A20300005 Reál 2018/06/08 13:40
M. Gézáné, Kaposvár APA01901089 Coop 2018/06/09 08:00
F. Zsolt, Nagyfüged APA05702532 Tesco 2018/06/09 10:05
H. Orsolya, Hajdúnánás APA06400343 Rossmann 2018/06/11 12:27
B. Mária, Derecske A03202995 Egyéb 2018/06/12 17:45
B. Miklòs, Sajószentpéter APA06400435 Rossmann 2018/06/13 11:22
B. István, Szombathely A03102151 Spar/Interspar 2018/06/15 09:06
B. Milán, Zalacséb APA03202837 Egyéb 2018/06/15 17:22
A. Ágnes, Vámosgyörk APA03102035 Spar/Interspar 2018/06/15 17:02
J. Szimonetta, Százhalombatta A10300329 DM 2018/06/18 14:00
K. Ádám, Budapest A06400135 Rossmann 2018/06/15 18:04
B. Józsefné, Szeged APA03101185 Spar/Interspar 2018/06/15 11:38
D. Barbara, Érd A03100407 Spar/Interspar 2018/06/21 13:03
Ny. Emma Julianna, Budapest APA11700404 Tesco 2018/06/20 20:12
S. Réka, Miskolc A06400283 Rossmann 2018/06/21 17:17
T. Ildikó, Mályi A04600357 Auchan 2018/06/23 16:25
F. Mária, Budapest A06400414 Rossmann 2018/07/25 20:23
V. Zoli, Hódmezővásárhely A01446225 Egyéb 2018/06/01 07:47
M.J. Ildikó, Gyöngyös APA06400398 Rossmann 2018/06/27 08:20
N. Eszter, Keszthely APA03202975 Egyéb 2018/06/27 16:40
E. Tiborné, Szeged 12300766 Egyéb 2018/06/29 11:54
F. Orsolya, Budapest A04600756 Auchan 2018/06/26 13:57
K. Dávid, Battonya APA12300174 Egyéb 2018/06/29 07:40
M. Mária, Tiszakécske APA03101775 Spar/Interspar 2018/06/26 10:48
H. Angéla, Budapest A03600144 Egyéb 2018/07/03 12:52
B. Xénia, Debrecen A04600109 Auchan 2018/07/04 16:14
B. Andor, Pázmánd APA12300632 Egyéb 2018/07/03 08:12
B. Máté, Egyházasdaróc APA03202970 Egyéb 2018/07/06 14:03
K. Mária, Ács APA03600231 Egyéb 2018/07/06 12:21
K. Dániel a 04600659 Auchan 2018/07/06 17:41
Dr. V. Eszter, Miskolc APA03101300 Spar/Interspar 2018/07/09 10:57
K. Sándor, Szombathely A05701861 Tesco 2018/06/22 12:11
B. Andrea, Szigetszentmiklós APA04600044 Auchan 2018/07/08 11:47
N.K. Tünde, Szeged A117000187 Tesco 2018/07/10 11:08
B. Maja A01446225 Egyéb 2018/07/09 20:26
T. Erik, Csolnok A05701272 Tesco 2018/07/14 09:32
S. Lívia, Olszfalu A05702456 Tesco 2018/07/14 12:18
L. Erzsébet Katalin, Boldog A05702568 Tesco 2018/07/14 19:24
Sz. Paszkál, Baja MB5EA2139365 Egyéb 2018/07/13 15:50
K.Cs. Zsuzsanna, Eger APA06800172 Reál 2018/07/16 18:29
É. Tibor, Hajdúnánás A06400342 Rossmann 2018/07/18 16:47
R. Katalin, Kiskunfélegyháza APA00801121 Reál 2018/07/19 16:33
K. Pál, Budapest APA05701195 Tesco 2018/07/20 10:52
V. Zsolt Géza, Eger A05702120 Tesco 2018/07/20 17:42
Sz. Anita, Budapest APA04600144 Auchan 2018/07/22 09:58
G. Tamás, Edelény A05701849 Tesco 2018/07/23 16:32
Cs. Vivien, Kalocsa APA05700881 Tesco 2018/07/24 14:32
K. Lajosné, Maglód APA06400403 Rossmann 2018/07/26 16:32
K.P. Zsuzsanna, Székesfehérvár A06400363 Rossmann 2018/07/26 15:48
K. Zsanett, Szombathely A06400121 Rossmann 2018/07/28 14:47
S. Tímea, Budapest A06400212 Rossmann 2018/07/27 15:23
L. József, Budapest APA03101787 Spar/Interspar 2018/07/30 18:22
dr Cs. Olga, Kiskunhalas A06400289 Rossmann 2018/07/31 13:31
F. Erzsébet, Kunszentmárton A06400049 Rossmann 2018/08/01 13:22
F. Renáta, Mohács A10300371 DM 2018/07/26 10:41
G. Csilla 03202218 Coop 2018/08/02 11:19
B. Bertalanné, Jászfényszaru 03201827 Coop 2018/07/30 07:06
B. Renáta, Tiszaújváros APA06400434 Rossmann 2018/08/03 16:46
M. Mónika, Sárisáp APA6400055 Rossmann 2018/07/13 14:19
K. Krisztina, Hajdúnánás A06400342 Rossmann 2018/08/02 15:22
K. Józsefné, Budapest APA06400119 Rossmann 2018/07/30 12:21
T-I. Renáta, Sopron APA03202977 Egyéb 2018/07/15 10:51
K. István, Szolnok A06400189 Rossmann 2018/08/10 15:47
Sz. Attila Szabolcs, Tiszaföldvár A03101258 Spar/Interspar 2018/08/10 20:55
F.M. Mária, hajdúszoboszló APA04600088 Auchan 2018/08/04 14:44
Napi nyeremény - Fesztivál táska
H. Klára, Buapest 04600231 Auchan 2018/05/31 13:52
M. Krisztina, Budaörs A04600209 Auchan 2018/06/02 13:00
A. Dániel, Vámosgyörk APA03200137 Coop 2018/06/03 11:22
K. Krisztina, Sajószentpéter APA03100236 Spar/Interspar 2018/06/02 14:07
M. Nárcisz, Buapest APA04600440 Auchan 2018/06/05 19:17
K.H. Erzsébet A06400458 Rossmann 2018/06/05 17:43
A. Viktor, Vámosgyörk APA03200137 Coop 2018/06/05 12:23
F. Mária, Buapest A04600609 Auchan 2018/06/06 20:35
Cs. Gabriella, Buapest APA06400294 Rossmann 2018/06/07 15:08
P. Ferenc Lajosné, Buapest APA04600666 Auchan 2018/06/05 17:26
S. Szilvia, Vecsés APAA10300225 DM 2018/06/08 14:47
Sz. Martina, Szeghalom A11700379 Tesco 2018/06/11 11:04
B. Edit, Dunakeszi APA04600491 Auchan 2018/06/12 06:46
B. Barbara, Cegléd A05702282 Tesco 2018/06/13 17:28
N. Attila, Heves APA06400425 Rossmann 2018/06/13 16:11
M. Réka, Aszár A06400086 Rossmann 2018/06/15 15:20
D. Lászlóné APA05702466 Tesco 2018/06/16 15:24
S. Tamás, Baja APA03100852 Spar/Interspar 2018/06/18 14:56
B. Karolina, Tiszaújváros APA06400434 Rossmann 2018/06/11 12:37
B. Máté, Egyházasdaróc APA03202971 Egyéb 2018/06/19 10:56
B. Ágnes, Hódmezővásárhely A01446225 Egyéb 2018/06/02 20:22
P.F. Anna, Nyíregyháza A03201861 Coop 2018/06/22 15:48
R. Tünde, Budapest A06400293 Rossmann 2018/06/19 11:05
Gy. Zoltán, Budapest A06400135 Rossmann 2018/06/18 13:56
L.K. Orsolya AP A06400250 Rossmann 2018/06/18 09:37
W. Nikolett, Várdomb A03101349 Spar/Interspar 2018/06/26 17:12
K. Györgyné, Csanádapáca A05702223 Tesco 2018/06/26 20:29
N. Krisztina, Debrecen APA06400340 Rossmann 2018/06/28 11:17
D. Zoltánné, Zebegény APA03600154 Egyéb 2018/06/29 08:44
Cs. Lászlóné, Jászfényszaru A03201827 Coop 2018/06/30 12:15
D. Rita, Nyíregyháza A20200067 Reál 2018/07/01 11:08
K. Tamásné, Cegléd APA10300473 DM 2018/07/02 14:51
V. László, Nagyvenyim APA06400178 Rossmann 2018/07/02 16:13
Gy. Máté, Érd APA03101092 Spar/Interspar 2018/07/04 17:51
B. Andor, Pázmánd APA12300632 Egyéb 2018/07/03 08:12
N. János A06400486 Rossmann 2018/07/05 11:26
I. István, Csákvár APA03200998 Egyéb 2018/07/06 11:43
Sz. Paszkál, Baja MB5EA2139334 Egyéb 2018/07/07 15:01
H. Béla, Fót APA04600478 Auchan 2018/07/07 15:28
K. Nóra, Kazincbarcika APA06400246 Rossmann 2018/07/10 17:21
H. Kitti, Lovas A10300556 DM 2018/07/06 19:03
B. Gyula, Celldömölk APA06400043 Rossmann 2018/07/12 14:32
J. Katalin, Budapest A06400135 Rossmann 2018/07/09 12:12
F. Gusztávné, Nagyfüged A06400398 Rossmann 2018/07/12 14:39
B. Renáta, Tiszaújváros APA06400433 Rossmann 2018/07/14 09:01
N. Dalma, Törökbálint 12300459 Egyéb 2018/07/15 10:43
S. Zsuzsanna, Pócsmegyer APA04600870 Auchan 2018/07/16 15:00
I. Imola, Csákvár APA03101092 Spar/Interspar 2018/07/11 08:52
K. Zsuzsanna Nikoletta, Budapest APA04600709 Auchan 2018/07/15 13:43
B. Lászlóné A03600228 Egyéb 2018/07/20 11:50
R. Ágnes, Kistarcsa APA04600567 Auchan 2018/07/21 17:58
K. Krisztina, Hajdúnánás A06400343 Rossmann 2018/06/25 08:22
T. Gabriella, Veszprém APA03100821 Spar/Interspar 2018/07/21 16:03
N. Gábor, Sopron APA032002903 Egyéb 2018/07/21 12:18
B. Orsolya, Budapest a03101974 Spar/Interspar 2018/07/22 13:00
Cs. Nikolett, Jászfényszaru A03201827 Coop 2018/07/23 18:43
M. Zsolt, Budapest APA04600689 Auchan 2018/07/26 18:02
B. Gyuláné, Zalacséb APA03202765 Egyéb 2018/07/26 12:24
S. Tímea, Budapest A06400212 Rossmann 2018/07/27 15:23
B. Gyula, Egyházasdaróc APA03102155 Spar/Interspar 2018/07/30 12:49
B. Norbert, Budapest A03202882 Egyéb 2018/07/27 14:57
E. Lilla, Biharkeresztes A10300439 DM 2018/07/31 17:56
Zs.D. Judit, Debrecen A03101278 Spar/Interspar 2018/08/02 12:02
H. Fruzsina, Debrecen A04600102 Auchan 2018/09/03 10:00
T. Andrea A04600178 Auchan 2018/08/04 12:39
Cs.K. Éva, Hévizgyörk Ao4600447 Auchan 2018/08/05 12:04
P. Gyuláné, Komádi APA00805719 Reál 2018/08/02 06:38
dr. M. Erzsébet A04600102 Auchan 2018/08/07 14:52
N. Andrea A03202535 Egyéb 2018/08/04 16:32
U. Anikó Apa11400158 Müller 2018/08/09 16:42
C. Bernadett, Rákóczifalva A03101578 Spar/Interspar 2018/08/10 13:11
K. Gábor, Budapest A06400135 Rossmann 2018/08/09 12:47
K. Zoltánné, Hajdúnánás A06400342 Rossmann 2018/06/06 17:14
Heti nyeremény - strandtörülköző
B. Krisztián, Tiszaújváros APA06400433 Rossmann 2018/06/01 08:50
Sz. Roland, Ibrány APA03202885 Egyéb 2018/06/02 13:10
B. Bálint György, Lukácsháza A06400262 Rossmann 2018/06/08 16:06
Sz. Nikolett, Budapest A06400413 Rossmann 2018/06/19 18:01
T. Ferencné, Hosszúhetény APA05702317 Tesco 2018/06/23 09:58
Sz. Rita, Baja MB5EA2139317 Egyéb 2018/07/02 15:33
M. Attila, Nyíregyháza APA05701241 Tesco 2018/07/12 16:07
B.F. Katalin, Pécs APA11700364 Tesco 2018/07/17 13:29
M. Otília, Szombathely A06400121 Rossmann 2018/07/23 14:07
T. Gyöngyvér, Baja APA12300547 Egyéb 2018/08/02 18:35
R. Róbert, Tiszaújváros APA06400433 Rossmann 2018/08/10 08:13
Heti nyeremény - felfújható SUP deszka
A. Dániel, Vámosgyörk APA03200137 Coop 2018/06/03 11:22
B.K. Ildikó, Egyházasdaróc APA03202970 Egyéb 2018/06/04 13:38
H. Krisztina, Pázmánd APA12300632 Egyéb 2018/06/10 12:19
Cs. Borbála, Hódmezővásárhely A00250847 Egyéb 2018/06/18 18:16
B. Ramóna Roxana, Kompolt 401510018384o Coop 2018/06/20 14:05
A. Ferencné, Hévizgyörk Apa03202511 Egyéb 2018/07/07 14:53
B. Beatrix, Diósd A03101094 Spar/Interspar 2018/07/15 10:18
M. Attila, Nyíregyháza APA05701235 Tesco 2018/07/18 15:07
S. Vanda, Pécs A06400312 Rossmann 2018/07/25 13:05
S. Péter, Budapest APA06400136 Rossmann 2018/07/21 12:06
B.Ny. Réka, Nyíregyháza APA06400377 Rossmann 2018/08/09 10:46

VEGÁN ÉLETMÓD

A vegán életforma már nem csak a táplálkozásban hódít hanem a testápolás terén is egyre nagyobb relevanciát nyer. Már a zuhanyzás közben elkezdődik a Fa Island Vibes-al.

A vegán tanúsítvány szabályai:
Az összetevők nem tartalmaznak húst, halat, baromfi termékeket, állati mellékterméket, tojást vagy tojástermékeket, tejet vagy tejtermékeket, mézet vagy méhészeti termékeket. Nem tartalmaznak ismert állati eredetű genetikailag módosított élőlényeket (GMO) vagy géneket, amelyek az összetevők vagy késztermékek előállításához használatosak. Ellenőrzött, hogy állati eredetű termékek nem kerültek felhasználásra az összetevők gyártásában.

„A vegán bőrápoló termékek különösen ajánlottak a különféle állati eredetű táplálék intoleranciákkal küzdőknek. Leggyakrabban az ilyen túlérzékenységi reakciók első tünete a kellemetlen bőrelváltozások (pl. bőrszárazság, viszketés, kiütések) megjelenése. Továbbá a bőrrel kontaktusba kerülő állati összetevők közvetlenül is provokálhatnak ilyen nemkívánatos bőrtüneteket” - Dr Kassai Ildiko bőrgyógyász-kozmetológus véleménye szerint.

Próbáld ki új Fa termékeinket!

FA TRÓPUSI TERMÉKEK

Repítse el érzékeit egy csodálatos utazásra a Fa inspiráló illataival! Kényeztesse magát valami fantasztikussal minden nap!

Fa Island Vibes Hawaii Love Tusfürdő

250 ml / 400 ml

Fa Island Vibes Hawaii Love tusfürdő az ananász és törpe hawaii rózsa frissítő tengerparti illatával. A gyengéd formula összetevőinek köszönhetően könnyen habzik és kellemesen lágy érzetet kölcsönöz a bőrnek. PH bőrsemleges. Igazoltan bőrbarát.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Hawaii Love Radírozós Tusfürdő

200 ml

Fedezze fel a Fa Island Vibes Hawaii Love radírozós tusfürdőt, az ananász és törpe hawaii rózsa, frissítő tengerparti illatával. A természetes és finom súroló részecskék gyengéden radírozzák és selymessé teszik a bőrt. PH bőrsemleges. Igazoltan bőrbarát.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Fiji Dream Tusfürdő

250 ml

Fa Island Vibes Fiji tusfürdő vitalizáló, tengerparti hangulatot idéző görögdinnyés és ylang-ylang illattal. A gyengéd formula összetevőinek köszönhetően könnyen habzik és kellemesen lágy érzetet kölcsönöz a bőrnek. PH bőrsemleges. Igazoltan bőrbarát.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Fiji Dream Izzadásgátló Deospray

150 ml

Fedezze fel a Fa Island Vibes Fiji Dream izzadásgátló dezodort görögdinnyés és ylang-ylang illattal. Duo-release technológia mozgásra és nedvességre (stressz, izzadás) aktiválódó formulával. Hosszantartó nedvesség és kellemetlen szag elleni védelem, hosszantartó illattal, alkohol nélkül. Gyengéd és precíz szórófejjel. Elszíneződések elkerülésével.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Bali Kiss Izzadásgátló Deospray

150 ml

Fedezze fel a Fa Island Vibes Bali Kiss izzadásgátló dezodort mangó és vanília-virág illattal. Hosszantartó testszag elleni védelem, alkohol nélkül. Duo-release technológia mozgásra és nedvességre (stressz, izzadás) aktiválódó formulával. Hosszantartó nedvesség és kellemetlen szag elleni védelem, hosszantartó illattal, alkohol nélkül. Gyengéd és precíz szórófejjel. Elszíneződések elkerülésével.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa Island Vibes Fiji Dream Izzadásgátló Golyós Dezodor

50 ml

Fedezze fel a Fa Island Vibes Fiji Dream izzadásgátló dezodort görögdinnyés és ylang-ylang illattal. Duo-Release technológia mozgásra és nedvességre (stressz, izzadás) aktiválódó formulával. Hosszantartó nedvesség és kellemetlen szag elleni védelem, hosszantartó illattal, alkohol nélkül.

Fa Island Vibes Hawaii Love
Radírozós tusfürdő 

Fedezze fel a Fa Island Vibes Hawaii Love radírozó tusfürdőt, az ananász és törpe hawaii rózsa frissítő tengerparti illatával.

Finom radír szemcsék, sárgabarackmag-kivonattal eltávolítják az elhalt hámsejteket és szennyeződéseket, friss és fiatalos kinézetet kölcsönöz a bőrnek. A természetes és finom súroló részecskék gyengéden radírozzák és selymessé teszik a bőrt. PH bőrsemleges. Igazoltan bőrbarát.

Alkalmazás előnyei:

 • Az elhalt hámsejtek eltávolításával és a hámlasztás elősegítésével, a hidratálást segíti elő azáltal, hogy növeli a bőr felszívó képességét.
 • Borotválkozás előtt megelőzhető a szőrtüszők begyulladása.
 • Nyáron napozáskor a bőr gyorsabb és egyenletesebb barnulása érhető el általa.
 • Problémásabb területeken (comb, fenék, has) a narancsbőr elleni küzdelemben is segítséget nyújthat a tusfürdő finom körkörös mozdulatokkal történő masszírozása.
 • Elkerülhető vele a verejtékmirigyek gyulladása, ami gyulladásos-kiütéses bőrbetegséghez vezethet.

Dr. Kassai Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus véleménye szerint.

Vegán tanúsítvánnyal bíró vegán termék.

Fa radírozós tusfürdő

Szakértői tanácsok

Vegán életforma Megoldás bőrirritációra Fa vegán testápolás

Kapcsolat

Elérhetőségeink:

06-20-614-1605, mely a promóció ideje alatt hétköznap 9:00 és 17:00 óra között hívható (nem emeltdíjas)