A regisztráció lezárult!

Játékszabály

 1. A Játék elnevezése, szervezője

  A promóciós játék elnevezése: „Nyerj Brazil Élményeket!” (a továbbiakban: „Játék”).

  A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (01-09-307515; adószám: 26201720-2-43;) (a továbbiakban: „Szervező”).

 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

  METRO Kereskedelmi Kft. esetén a játékos fogalma a következő: A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás. A pályázat leadására a vállalkozás azon képviseletére jogosult személye jogosult, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.

  A Játékból ki vannak zárva:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 3. A Játék időtartama

  A Játék 2019. január 01. napján 00.00.00 órától 2019. április 30. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának feltöltésének határideje: 2019. április 30. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

 4. A Játékban résztvevő termékek

  A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott a Játék időtartama alatt, Magyarországon vásárolt, a Szervező által forgalmazott Fa és Vademecum termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 5. A nyerésre való pályázat menete

  A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: Vásároljon egyszeri vásárlással legalább 2 (kettő) darabot a 4. pontban meghatározott termékekből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). Ezt követően a Játékban a www.fapromo.hu internetes oldalon történő regisztrációval tud részt venni (Honlap). A regisztráció során meg kell adni a blokkon található, a blokk azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám vagy számla sorszám, dátum, időpont, és kereskedelmi lánc vagy üzlet) és a Játékos adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám).
  Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.
  Egy blokk/számla adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több 4. pont alatti termék szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.


  A regisztrációval kapcsolatos feltételek

  Ugyanazon személy, ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult.

  Egy regisztráló legfeljebb 50 pályázatot nyújthat be/AP kódot tölthet fel.

  A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.

  A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

  Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

 6. Fődíj nyertesének meghatározása

  A fődíj nyertese utólag, sorsolás útján kerül meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2019. május 8. 10:00 óra, helyszíne: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

  A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt vesz beleértve a nyertes napi és heti nyereményekhez tartozó pályázatokat is. Elsőként a fődíj nyertesét sorsoljuk, ezt követően a nyertes pótnyerteseit (3 db pótnyertes).

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,
  • Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást vagy a kiválasztást követően bizonyosodik be.

  Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a főnyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

  Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra. Ugyanazon személy csak egy fődíjra jogosult.

  A napi és heti nyertesek meghatározása

  A Játékban résztvevő Játékosok közül a napi és heti nyertesek meghatározása ún. „Nyerő pillanatok” alapján történik. A „Nyerő pillanatok” másodpercpontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra 2018. december 11-én 10.00 órakor a Lebonyolító Ügynökség telephelyén (1106 Budapest, Fehér út 10. 1/106.).

  A „Nyerő pillanatok” meghatározására gépi sorsolás útján kerül sor.

  A „Nyerő pillanatok” nem nyilvánosak. A napi és heti nyereményhez tartozó nyerőpillanatok a tárgyhetet követő 2 héten belül válnak nyilvánossá. A „Nyerő pillanathoz” tartozó nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a blokkfeltöltés időpontja a kisorsolt „Nyerő pillanatra” vagy az azutáni legközelebbi időpontra esik. A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális „Nyerő pillanat” alapján kerül sor, azaz a fentiekben meghatározott nyertes valamely okból történő kiesése esetén a „Nyerő pillanat” utáni második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ.

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolító Ügynökségnek vagy,
  • ha a Lebonyolító Ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
  • ha, a nyertes a sorsolás alapján már más napi vagy heti nyereményre jogosult (Egy személy egy napi vagy heti díjra jogosult), illetve
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes meghatározását követően bizonyosodik be.

  A melléknyeremény meghatározás:

  Az Eurofamily és az Ecofamily boltokban történő vásárlás esetén a beküldött pályázat részt vesz a melléknyeremény sorsoláson is. A sorsolás időpontja: 2019. május 8. 10:00 óra, helyszíne: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

  A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt vesz, amennyiben a vásárlás Eurofamily vagy Ecofamily boltban történt, beleértve a nyertes napi és heti nyereményekhez tartozó pályázatokat is. Elsőként a melléknyeremény nyertesét sorsoljuk, ezt követően a nyertes pótnyerteseit (3 db pótnyertes).

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,
  • ha a Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest), valamint
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást vagy a kiválasztást követően bizonyosodik be.

  Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a főnyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

  Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra. Ugyanazon személy csak egy fődíjra jogosult.

  Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosít. Ugyanazon személy ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult, függetlenül attól, hogy hány érvényes és a sorsoláson kisorsolt pályázatot adott le az adott személy.

  A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

  A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint nevüket a regisztrációkor megadott város megjelölésével együtt a Játék honlapján közzé tesszük.

  A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

  A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

  A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 7. Nyeremények

  Fődíj:

  • 1 db 2 személyre szóló utazás Brazíliába, Rióba (2 fő részére, 7 éjszakára). A nyeremény tartalmazza a repülőjegy költségét és a szállás költségét 4*-os szállodában (reggelivel). Felhasználható 2019. december 31-ig. A nyeremény az utazással kapcsolatos további felmerülő költséget és díjat kifejezetten nem tartalmazza.

  Heti nyeremények: hetente egy (1) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen tizennyolc (18) db FUJI Instax Mini 9 polaroid fényképezőgép + Instax Mini film (10-es kiszerelés) kerül kisorsolásra (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával).

  Napi nyeremények: naponta egy (1) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen százhúsz (120) db kozmetikai táska kerül kisorsolásra (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával).

  A nyeremények a www.fapromo.hu honlapon megtekinthetők.

  Melléknyeremény:

  1 db 2 személyre szóló wellness hétvége voucher 100.000 (százezer) Ft értékben, mely a kiállítástól számított 1 éven belül érvényes a Hunguest Hotels szállodák bármelyikében előzetes bejelentkezés és foglaltság függvényében. A melléknyeremény nyertese az Eurofamily és az Ecofamily boltokban történt vásárlások regisztrációi közül kerül ki.

  A nyereményre való jogosultság ellenőrzése a nyeremények átvétele

  A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Nyerj Brazil Élményeket!” jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő postafiók címre: Client Service Kft.,1592 Budapest,Pf. 494. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

  A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra.

  A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

  Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

 8. Adózási kérdések

  A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

  A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

  A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 9. Adatkezelés

  Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

  Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.), mint adatkezelő, valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a Client Service Kft., (székhely: 1162 Budapest, Attila u. 26-28) a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen felhasználja és kezelje.

  Amennyiben ahhoz a Játékos külön hozzájárul úgy, amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon.

  A regisztráció során kért adatok

  • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
  • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

  Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

  Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – kivéve a lebonyolításhoz igénybe vett fenti adatfeldolgozót, postaszolgálatot, futárszolgálatot, közjegyzőt – nem továbbítja.

  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

  A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

  Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

  Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

  Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a következő elérhetőségeken az „Nyerj Brazil Élményeket!” jeligével: Henkel Magyarország Kft. 1519 Budapest, Pf. 429; e-mail cím: henkel.magyarorszag@henkel.com. Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

  Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent említett megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a nyereményjáték elnevezésre.

  Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 10. Vegyes rendelkezések

  A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

  A Játékról szóló információk megtalálhatók a résztvevő boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.fapromo.hu honlapon.

  A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az fapromo@clientservice.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2018. december 10.
HENKEL Magyarország Kft.
Szervező

Nyeremények / nyertesek

Fődíj nyertes

Sz. Dávid, Miskolc Rossmann A06400193 2019.04.14 16:16

Hunguest Hotels wellness voucher nyertes

Ny. Enikő, Kecskemét Eurofamily APA03202810 2019.04.07 13:44

Nyerőpillanat Nyertesek

Heti nyeremény - Fujifilm instax mini 9 kamera+film
K.V. Szilvia, Szabadbattyán Spar/Interspar APA03101203 2019-01-04 15:58
S. Katalin Viktória, Csömör Egyéb APA12300245 2019-01-10 14:19
P. Helga, Budapest Rossmann A06400148 2019-01-15 11:56
Gy. Magdolna Egyéb A03201763 2019-01-23 08:45
dr. B. Györgyi Rossmann APA06400184 2019-01-30 16:20
N. Ibolya, Kunmadaras Rossmann A06400102 2019-01-21 09:13
G. Eleonóra, Budapest Spar/Interspar APA03102094 2019-02-14 18:09
H. Péter, Budapest Tesco APA05700240 2019-02-22 08:37
T. Ferenc, Csór Tesco APA05700066 2019-02-17 13:59
V. László, Nagyvenyim Rossmann APA06400178 2019-02-18 14:07
M. Márta, Budapest Rossmann APA06400402 2019-03-11 18:19
K. Lajosné, Budapest Spar/Interspar APA03102241 2019-03-22 07:23
M. Anna Rossmann A06400342 2019-03-25 13:08
F. Tamás, Győr Eurofamily APA03202873 2019-04-04 11:55
Á. Gabriella Rossmann 1704173 2019-04-10 12:03
P. Kristóf, Budapest Egyéb A11400040 2019-04-11 11:11
B. Ilona, Törökszentmiklós Rossmann A06400026 2019-04-25 14:52
A. Dániel, Dunakeszi Egyéb A00250847 2019-04-21 5:14
Napi nyeremény - Kozmetikai táska
S. Noémi, Komárom Spar/Interspar A03100180 2019-01-01 16:55
K. Zsuzsanna, Gönyű Eurofamily A03202934 2019-01-02 17:38
H. Márta Spar/Interspar A03100805 2019-01-03 10:20
V. Tamás, Kékesd Tesco APA05700843 2019-01-03 19:10
M.T. Katalin, Miskolc Spar/Interspar APA03101792 2019-01-04 12:52
C. Ferencné, Ceglédbercel Rossmann APA06400471 2019-01-04 09:07
K. Réka Tesco A05701640 2019-01-06 08:24
L. Margit, Ráckeve Tesco APA05700225 2019-01-08 09:40
Gy. Zsuzsanna, Budapest Rossmann APA06400383 2019-01-09 16:02
K. Andrea, Zalaegerszeg Dm APA10300414 2019-01-10 12:57
P.N. Erzsébet, Hajdúszoboszló Egyéb A11800365 2019-01-11 16:49
ifj. I. István, Csákvár Tesco APA11700546 2019-01-07 14:50
Gy. István, Kazincbarcika Tesco A05701710 2019-01-12 12:17
P. Béláné, Törökszentmiklós Tesco APA05701339 2019-01-12 13:53
L.K. Ágnes, Eger Rossmann A06400388 2019-01-15 11:39
V. Lajos Lászlóné, Budapest Rossmann APA06400138 2019-01-11 17:34
H. Richárd, Tahitótfalu Tesco APA11700035 2019-01-17 10:21
M. Tímea, Kaposvár Tesco A11700327 2019-01-16 09:57
Sz. Agnes Maria, Hódmezővásárhely Egyéb A00250847 2019-01-18 15:16
V. Edina, Győr Rossmann APA06400422 2019-01-07 17:35
B. János, Pécs Rossmann A06400312 2019-01-10 14:09
Sz. Richárd, Győr Egyéb A00817026 2019-01-22 13:51
Sz. Zsolt, Gyöngyöspata Tesco APA11700584 2019-01-18 14:36
Cs. Lászlóné, Jászfényszaru Egyéb A03201827 2019-01-22 11:48
Sz. Rita, Baja Egyéb MB5EA2139380 2019-01-23 16:53
M. Edina Tesco APA05700856 2019-01-26 14:25
K. Nikoletta Cecilia, Békéscsaba Spar/Interspar A03102357 2019-01-27 11:38
É.Tibor, Hajdúnánás Rossmann AP A06400342 2019-01-28 11:20
Dr. T. Korinna, Várdomb Tesco APA11700652 2019-01-25 17:55
K. János, Battonya Egyéb apa12300999 2019-01-25 09:56
L. Nóra Rossmann 1703945 2019-01-30 12:06
Sz. Paszkál, Baja Egyéb MB5EA2139385 2019-01-30 15:33
N. Gabriella, Bátaszék Egyéb A03200153 2019-02-02 09:31
S. Nikolett, Budapest Dm A10300181 2019-02-03 10:26
R. Csilla, Szeged Rossmann APA06400249 2019-02-04 08:46
N. Veronika Tesco A05700576 2019-02-02 11:56
S. Attila Csaba, Jászberény Rossmann APA 06400386 2019-02-06 10:00
Cs. Anita, Hévízgyörk Rossmann A06400265 2019-01-14 13:08
B. Karolina, Tiszaújváros Rossmann APA06400433 2019-02-05 13:40
Zs. Rita Egyéb APA00822543 2019-02-06 13:44
B. Nikolett, Mezőhegyes Egyéb A03202206 2019-02-02 14:37
V. Lászlóné, Dunaújváros Egyéb APA06800133 2019-02-11 08:53
V. Zsolt Géza, Eger Tesco A05702109 2019-02-09 13:18
Cs. Magdolna, Nagyfüged Rossmann A06400398 2019-02-09 08:19
T. Melinda, Budapest Dm A10300234 2019-02-13 11:59
Sz. Anita , Hajdúnánás Rossmann A06400342 2019-02-15 15:06
T. Gyöngyvér, Baja Egyéb APA12300547 2019-02-15 06:58
Gy.N. Zsanett, Lábatlan Tesco A11700177 2019-02-09 18:03
I. Krisztián, Kemecse Rossmann AP06400377 2019-02-02 11:06
D. Zsuzsanna, Budapest Egyéb A01405841 2019-02-15 19:03
T. Józsefné Rossmann APA06400342 2019-02-19 15:31
K.N. Erika, Bak Eurofamily A03202835 2019-02-21 15:27
Sz. Tímea, Budapest Rossmann A06400480 2019-02-13 18:44
K.N. Ildikó , Battonya Egyéb Apa12300189 2019-02-19 12:28
Ú.Gréta, Gyöngyös Tesco Apa11700099 2019-02-24 08:23
K. Róbertné, Kaposvár Rossmann A06400324 2019-02-25 11:53
B. Bertalanné, Jászfényszaru Egyéb A03201829 2019-02-20 17:52
Gy. Zoltán, Budapest Rossmann APA06400466 2019-02-24 14:20
Á. Gizella, Gyál Dm A10300224 2019-02-13 18:36
dr Sz. István, Jászszentlászló Rossmann A06400289 2019-02-01 15:49
B. Edit, Dunakeszi Tesco APA05701949 2019-03-01 18:21
B.K. Zsuzsanna, Mogyorósbánya Auchan APA04600616 2019-02-03 14:30
É. Mihály, Budapest Tesco APA 05702262 2019-03-02 10:34
P-B. Klaudia, Balatonfüred Eurofamily A03202824 2019-03-05 13:43
I. Imola, Csékvár Egyéb APA03201000 2019-03-05 14:41
F. Zsófia, Budapest Rossmann A06400375 2019-03-05 13:48
J. Katalin, Budapest Rossmann APA06400012 2019-03-04 09:41
H. Béla, Fót Auchan APA04600315 2019-03-07 10:19
P. Ferenc, Lovasberény Eurofamily A03202880 2019-03-07 19:42
D. Andrea, Diósd Dm A10300437 2019-03-11 16:42
B. Sándorné, Celldömölk Eurofamily A03202666 2019-03-09 09:41
P. Gábor, Budapest Auchan APA04600149 2019-03-10 11:07
L. László, Domoszló Rossmann APA06400103 2019-02-05 16:42
F. József, Szentes Egyéb A00902353 2019-03-13 09:20
K. Anett Beáta, Mezőtúr Rossmann A06400077 2019-03-16 12:17
Sz. Tímea Eurofamily APA03202900 2019-03-17 10:35
M.K. Nóra, Debrecen Dm A10300416 2019-03-18 15:44
K. Gábor, Budapest Tesco APA05702008 2019-03-19 19:03
T. Daniella, Makó Dm A10300395 2019-03-05 13:56
B. Sándor, Békéscsaba Rossmann APA06400159 2019-03-21 17:02
M. Zsolt Egyéb APA11400103 2019-03-16 11:35
K. Andrea, Szeged Rossmann APA06400446 2019-03-23 17:05
I. Szilvia, Pécs Rossmann A06400313 2019-03-01 17:20
M. Péter, Baracs Tesco APA05702375 2019-03-24 08:10
S. Gyöngyi Rossmann A06400207 2019-03-25 16:42
Sz. Klára Spar/Interspar APA03101455 2019-03-25 14:54
I. Bertalan, Budapest Egyéb A05200451 2019-03-28 09:57
B. József, Zalaegerszeg Tesco APA05701421 2019-03-24 15:52
P. Dóra, Gyula Rossmann 1340/00182 2019-03-30 11:35
B. Tímea, Budapest Dm A10300382 2019-03-31 18:38
P. Andrea, Budapest Rossmann APA06400412 2019-03-31 10:22
H.K. Ilona, Budapest Rossmann A06400091 2019-03-28 18:32
B. Bernadett, Pécs Rossmann 06400409 2019-04-03 11:50
M. Anikó, Budapest Rossmann A06400003 2019-03-30 11:28
K. Julianna, Hajdúszoboszló Rossmann A06400271 2019-04-05 08:22
S. Attila Dm A10300397 2019-04-06 11:53
F. Erzsébet, Nyíregyháza Tesco a05701242 2019-04-07 09:14
B. Anikó Terézia, Budapest Dm AP A10300059 2019-04-08 11:58
K-K. Erika, Budapest Rossmann A06400293 2019-04-03 18:08
Dr. Sz. Evelin, Ajka Rossmann A06400201 2019-04-10 12:14
Zs. Mónika Rossmann APA06400486 2019-04-10 16:29
D. Krisztina, Szolnok Rossmann APA06400062 2019-04-10 17:36
V. Edit, Budapest Rossmann A06400406 2019-04-13 14:28
S. Mirtill, Tatabánya Dm 10300352 2019-04-14 11:51
B. Tamás, Budapest Tesco A11700425 2019-03-23 18:55
I. Istvánné, Csákár Auchan APA04600730 2019-04-14 12:52
H.F. Beáta, Várpalota Eurofamily A03202776 2019-04-15 09:39
Sz. Melinda, Jánossomorja Egyéb APA00802045 2019-04-18 13:57
Sz. Diána, petőfibánya Egyéb APA11400096 2019-04-13 19:12
Sz. Mária, Budapest Rossmann A06400459 2019-03-29 17:44
D. Edit Rossmann APA06400458 2019-04-20 13:42
Cs.M. Mária Auchan APA04600661 2019-01-14 18:47
Ny. István Zoltán, Budapest Auchan APA04600286 2019-04-20 11:47
K. Katalin Dm 1730/00242 2019-04-24 15:10
K. Zoltán, Szekszárd Rossmann A06400184 2019-02-22 18:33
N. József, Budapest Auchan APA04600136 2019-04-26 16:58
Sz.L. Ildikó, Budapest Rossmann APA06400404 2019-04-12 15:02
Cs-B. Zsuzsanna, Budapest Auchan APA04600481 2019-04-13 16:07
L. Andrea, Zsákányszék Egyéb A00834390 2019-04-23 12:33
T. Mónika, Bátaszék Eurofamily APA03202800 2019-04-10 9:40

Kapcsolat