A regisztráció lezárult!

Játékszabály

 1. A Játék elnevezése, szervezője

  A promóciós játék elnevezése: Lappföld téged is vár!” (a továbbiakban: „Játék”).

  A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (01-09-307515; adószám: 26201720-2-43; a továbbiakban: „Szervező”).

 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

  METRO Kereskedelmi Kft. esetén a játékos fogalma a következő: A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás. A pályázat leadására a vállalkozás azon képviseletére jogosult személye jogosult, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.

  A Játékból ki vannak zárva:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatók, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 3. A Játék időtartama

  A Játék 2019. szeptember 16. napján 00.00.00 órától 2019. november 15. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának feltöltésének határideje: 2019. november 15. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

 4. A Játékban résztvevő termékek

  A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott, a Játék időtartama alatt Magyarországon vásárolt, a Szervező által forgalmazott, Henkel Kozmetikai márkák (Schwarzkopf (Color Expert, Live, Palette, Natural&Easy, Perfect Mousse, #PureColor, Re-Nature, Men Ultimate Grey Away Spray, got2b, Taft, Gliss Kur, Schauma, Seborin, Schwarzkopf Men, Beology), Syoss, Fa, Barnängen, Diadermine, Neutromed, Nature Box, Vademecum, Denivit) termékei vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 5. A nyerésre való pályázat menete

  A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: Vásároljon egyszeri vásárlással legalább 2 (kettő) darabot a 4. pontban meghatározott termékből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül, őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). Ezt követően a Játékban www.fapromo.hu internetes oldalon történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során meg kell adni a blokkon található, a blokk azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám vagy számla sorszám, dátum, időpont, és kereskedelmi lánc vagy üzlet) és a Játékos adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám).
  Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.
  Egy blokk/számla adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több 4. pont alatti termék szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.


  Ugyanazon személy, ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult.

  Egy regisztráló legfeljebb 50 pályázatot nyújthat be/AP kódot tölthet fel.

  A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.

  A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

  Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

 6. Sorsolás

  A fődíj nyertes utólag, sorsolás útján kerül meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2019. november 19. 10:00 óra, helyszíne: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

  Elsőként a fődíj nyertesét sorsoljuk, majd ennek pótnyerteseit (3 db pótnyertes). A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt vesz beleértve a heti nyereményekhez tartozó pályázatokat is.

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,
  • ha a Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest), valamint
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.
  • ha a nyertes a nyereményről lemond.

  Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a főnyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

  Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra.

  A heti nyertesek meghatározása:

  A Játékban résztvevő Játékosok közül a heti nyertesek meghatározása ún. „Nyerő pillanatok” alapján történik. A „Nyerő pillanatok” másodpercpontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra 2019. szeptember 12-én 10.00 órakor a Lebonyolító Ügynökség telephelyén (1145 Budapest, Szugló utca 76.).

  A „Nyerő pillanatok” meghatározására gépi sorsolás útján kerül sor.

  A „Nyerő pillanatok” nem nyilvánosak. A heti nyereményhez tartozó nyerőpillanatok a tárgyhetet követő 2 héten belül válnak nyilvánossá. A „Nyerő pillanathoz” tartozó nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a blokkfeltöltés időpontja a kisorsolt „Nyerő pillanatra” vagy az azutáni legközelebbi időpontra esik. A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális „Nyerő pillanat” alapján kerül sor, azaz a fentiekben meghatározott nyertes valamely okból történő kiesése esetén a „Nyerő pillanat” utáni második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ.

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolító Ügynökségnek vagy,
  • ha a Lebonyolító Ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
  • ha, a nyertes a sorsolás alapján már más heti nyereményre jogosult ugyanabban a nyereménykategóriában (Egy személy egy heti díjra jogosult ugyanabban a nyereménykategóriában), illetve
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes meghatározását követően bizonyosodik be.

  A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

  A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint, a Játékosok külön ezirányú hozzájárulása esetén, nevüket a regisztrációkor megadott város megjelölésével együtt a Játék honlapján közzétesszük.

  A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

  A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

  A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 7. Nyeremények

  Fődíj:
  1 db utazás 4 fő részére (2 felnőtt, 2 gyermek) „Téli kalandok finn Lappföldön” - csoportos utazás magyar idegenvezetéssel - 2019.12.11-14. közötti időtartamban
  Alapár tartalmazza:

  • Utazás repülőgéppel (Finnair menetrendszerinti járata Bp-Rovaniemi-Bp, Helsinkiben történő átszállással), a budapesti Liszt Ferenc reptérre történő eljutásról a nyertesnek magának kell gondoskodni
  • Szállás: 4*-os hotelben
  • Ellátás: büféreggeli
  • Thermoruha
  • Magyar csoportkísérő az út teljes időtartama alatt
  • Reptéri transzferek külföldön
  A nyeremény, a nyeremény igénybevételével járó további költséget és díjat, ideértve a fakultatív programok költségeit is, nem tartalmazza. A programok nagyon kedvezőtlen időjárás esetén módosulhatnak!

  Heti nyeremények:

  • 10 db Lego szett: (LEGO® 60223 - City Kombájn szállító és LEGO® 41162 - Disney™ Ariel, Aurora és Tiana királyi ünnepsége)
  • 10 db 4 fős általános, 2D vetítésre szóló mozijegy, mely 2019.11.30-2020.05.30. között használható fel a Cinema City mozikban
  • 10 db Sven plüss figura 30 cm
  • 10 db Disney hercegnők Jégvarázs uzsonnás doboz műanyag késsel és villával

  A nyeremények a www.fapromo.hu honlapon megtekinthetők.

  A nyereményre való jogosultság ellenőrzése a nyeremények átvétele

  A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Lappföld téged is vár!” jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő postafiók címre: Client Service Kft.,1592 Budapest Pf. 494. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

  A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra, a fődíj átvételéről külön értesítést küldünk.

  A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

  Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

 8. Adózási kérdések

  A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

  A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

  A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 9. Adatkezelés

  Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

  Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com), mint adatkezelő valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, Client Service Kft., (székhely: 1162 Budapest, Attila u. 26-28.) a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen felhasználja és kezelje a részvétel során megadott adatokat.

  A nyertes Játékos nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon, amennyiben ehhez a Játékos külön hozzájárult.

  A regisztráció során kért adatok

  • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
  • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

  Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség. Az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

  Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére (kivéve az ajándék kézbesítéshez szükséges adatok átadása postaszolgálat/ futárszolgálat részére) – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

  A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

  Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

  Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

  Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

  Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

  Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.

  Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 10. Vegyes rendelkezések

  A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

  A Játékról szóló információk megtalálhatók a résztvevő boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.fapromo.hu honlapon.

  A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak: fapromo@clientservice.hu, valamint telefonon érdeklődhetnek a hétköznap 9:00-17:00 óra között hívható telefonszámon: +36 20 614 1605.

Budapest, 2019. szeptember 4.
HENKEL Magyarország Kft.
Szervező

Nyeremények / nyertesek

Fődíj nyertes

I. Róbert, Mosonmagyaróvár Egyéb A03203140 2019-10-10 10:37

Nyerőpillanat Nyertesek

Lego készlet
B. Ágnes, Hódmezővásárhely Egyéb A11800709 2019-09-16 08:38
N. Zoltán, Mályi Auchan APA04600963 2019-09-25 12:00
F. Mária, Budapest Spar/Interspar a03101297 2019-09-22 14:08
V. Ladiszla, Balatonalmádi Spar/Interspar A03100676 2019-10-07 17:33
Gy. Zsuzsanna, Budapest Tesco APA05702194 2019-10-15 16:15
H. Béla, Gyöngyös Rossmann APA06400399 2019.10.10 17:33
Cs. Erika, Keszthely Spar/Interspar APA03102306 2019-10-27 14:46
N. Sándorné Auchan APA04600094 2019-11-07 08:58
I. István, Csákvár Egyéb APA03201000 2019-11-06 15:23
N. Imre, Bátonyterenye Egyéb apa03203062 2019-11-14 10:12
Családi mozijegy 4 fő részére
G. Dóra, Balatonboglár Dm A10300363 2019-09-21 12:07
V. Ildikó, Mosonmagyaróvár Rossmann A06400417 2019-09-26 17:22
M. Andrea, Zalaegerszeg Spar/Interspar APA03102044 2019-10-06 11:29
L.Sz. Katalin, Budapest Dm APA10300208 2019-10-11 18:27
K. Alexandra, Pécs Dm A10300423 2019.10.09 16:29
Z. Ilona, Dorogháza Rossmann APA06400473 2019-10-22 13:54
T. Gabriella, Veszprém Tesco APA11700438 2019-10-27 19:56
O. János, Keszthely Egyéb A03202551 2019-10-21 17:19
K. Attila Zoltán, Szeged Auchan APA04600181 2019-11-09 10:38
K.R. Ágnes Egyéb A03200244 2019-11-12 13:34
Sven plüss figura
B. Krisztián, Tiszaújváros Rossmann APA06400434 2019-09-18 11:44
M. Andrásné, Gyömrő Egyéb apa03202885 2019-09-23 14:08
L.P. Edina, Lengyeltóti Egyéb APA03202799 2019-10-03 08:24
R. Renáta, Tiszaújváros Rossmann APA06400434 2019-10-08 08:17
S. Zoltánné, Sopronhorpács Egyéb A03202630 2019-10-20 14:08
Sz. Agnes Maria, Hódmezővásárhely Egyéb A00250847 2019-10-15 09:37
R. Ágnes, Debrecen Spar/Interspar APA03101279 2019.10.29 14:59
K. Nóra, Kazincbarcika Rossmann APA06400247 2019-11-06 13:13
Gy. Zoltán, Budapest Rossmann APA06400136 2019-11-02 17:32
G.T. Magdolna, Budapest Auchan APA24300166 2019-11-14 13:57
Jégvarázs uzsonnás doboz
K. Anikó, Eger Tesco APA05700159 2019-09-18 10:50
B. János, Pécs Dm APA10300073 2019-09-24 11:32
K.M. Gabriella, Eger Rossmann APA06400398 2019-09-28 08:19
S.B. Zsuzsanna, Érd Egyéb APA03202955 2019-10-10 17:41
M. Lajosné, Eger Tesco APA11700339 2019-10-16 10:35
H. Attila, Mosonmagyaróvár Egyéb APA03203141 2019-10-05 14:51
S. Ervin, Budakalász Auchan A03100273 2019-10-31 17:51
Sz. Gábor, Dunaújváros Spar/Interspar APA03101713 2019-11-05 08:25
H. József , Debrecen Spar/Interspar APA03101279 2019-11-06 15:50
T.F. Ágnes, Zalaegerszeg Spar/Interspar APA03101373 2019-11-11 16:08

Kapcsolat