Aquaworld Resort IBUSZ

Regisztráció

A blokkot őrizd meg, mert nyertesség esetén be kell mutatni!

Sikeres regisztráció!

Új regisztráció!

Játékszabály

 1. A Játék elnevezése, szervezője

  A promóciós játék elnevezése: „Fedezd fel a Fa Polynesia illatait!” (a továbbiakban: „Játék”).

  A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (01-09-307515; adószám: 26201720-2-43; a továbbiakban: „Szervező”).

 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

  METRO Kereskedelmi Kft. esetén a játékos fogalma a következő: A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás. A pályázat leadására a vállalkozás azon képviseletére jogosult személye jogosult, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.

  A Játékból ki vannak zárva:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatók, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 3. A Játék időtartama

  A Játék 2020. január 02. napján 00.00.00 órától 2020. március 31. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának feltöltésének határideje: 2020. március 31. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

 4. A Játékban résztvevő termékek

  A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott a Játék időtartama alatt, Magyarországon vásárolt, a Szervező által forgalmazott Fa és Vademecum termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 5. A nyerésre való pályázat menete

  A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: Vásároljon egyszeri vásárlással legalább 2 (kettő) darabot a 4. pontban meghatározott termékből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül, őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). Ezt követően a Játékban www.fapromo.hu internetes oldalon (továbbiakban: Honlap) történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során meg kell adni a blokkon található, a blokk azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám vagy számla sorszám, dátum, időpont, és kereskedelmi lánc vagy üzlet) és a Játékos adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám).
  Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.
  Egy blokk/számla adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több 4. pont alatti termék szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.


  A regisztrációval kapcsolatos feltételek:

  Ugyanazon személy, ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult.

  Egy regisztráló legfeljebb 20 pályázatot nyújthat be/AP kódot tölthet fel.

  A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.

  A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

  Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

 6. A nyertesek meghatározása

  A fődíj nyertesének meghatározása

  A fődíj nyertese utólag, sorsolás útján kerül meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2020. április 2. 10:00 óra, helyszíne: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

  A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt vesz beleértve a nyertes napi és heti nyereményekhez tartozó pályázatokat is. Elsőként a fődíj nyertesét sorsoljuk, ezt követően a nyertes pótnyerteseit (3 db pótnyertes).

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,
  • ha a Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest), valamint
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.
  • ha a nyertes a nyereményről lemond.

  Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a főnyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

  Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra.

  A napi és heti nyertesek meghatározása

  A Játékban résztvevő Játékosok közül a napi és heti nyertesek meghatározása ún. „Nyerő pillanatok” alapján történik. A „Nyerő pillanatok” másodpercpontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra 2019. december 11-én 10.00 órakor a Lebonyolító Ügynökség telephelyén (1145 Budapest, Szugló utca 76.).

  A „Nyerő pillanatok” meghatározására gépi sorsolás útján kerül sor.

  A „Nyerő pillanatok” nem nyilvánosak. A napi és heti nyereményhez tartozó nyerőpillanatok a tárgyhetet követő 2 héten belül válnak nyilvánossá. A „Nyerő pillanathoz” tartozó nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a blokkfeltöltés időpontja a kisorsolt „Nyerő pillanatra” vagy az azutáni legközelebbi időpontra esik. A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális „Nyerő pillanat” alapján kerül sor, azaz a lentiekben meghatározott nyertes valamely okból történő kiesése esetén a „Nyerő pillanat” utáni második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ.

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolító Ügynökségnek vagy,
  • ha a Lebonyolító Ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
  • ha, a nyertes a sorsolás alapján már más napi vagy heti nyereményre jogosult (Egy személy egy napi vagy heti díjra jogosult), illetve
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes meghatározását követően bizonyosodik be.
  • ha a nyertes a nyereményéről lemond

  Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosít. Ugyanazon személy ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult, függetlenül attól, hogy hány érvényes és a sorsoláson kisorsolt pályázatot adott le az adott személy.

  A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

  A nyertest az általa megadott e-mail címen értesítjük, valamint külön ezirányú hozzájárulása esetén nevét és a lakcímét, kizárólag a település megjelölésével a Honlapon közzétesszük.

  A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

  A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

  A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 7. Nyeremények

  Fődíj: 1 db IBUSZ utazási utalvány 1 000 000 Ft értékben. Felhasználható 2020. december 31-ig. A nyeremény a nyertes által kiválasztott utazást az utalvány összegének erejéig fedezi, az utazás során vagy azzal kapcsolatban felmerülő további költséget és díjat a nyeremény kifejezetten nem tartalmazza.


  Heti nyeremények: hetente egy (1) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen tizennégy (14) db Aquaworld, Budapest családi belépő (2 felnőtt és 2 gyerek, egész napos Aquaworld Élményfürdő belépő, szauna használattal) (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával).


  Napi nyeremények: naponta öt (5) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen négyszázötvenöt (450) db strandtáska kerül kisorsolásra (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával).


  A nyeremények a www.fapromo.hu honlapon megtekinthetők.

  A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

  A nyereményre való jogosultság ellenőrzése a nyeremények átvétele

  A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Fedezd fel a Fa Polynesia illatait!” jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő postafiók címre: Client Service Kft.,1592 Budapest,Pf. 494. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

  A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra.

  A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

  Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

 8. Adózási kérdések

  A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

  A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

  A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 9. Adatkezelés

  Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

  Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.), mint adatkezelő, valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a Client Service Kft., (székhely: 1162 Budapest, Attila u. 26-28) a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen felhasználja és kezelje.

  Amennyiben ahhoz a Játékos külön hozzájárul úgy, amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon.

  A regisztráció során kért adatok

  • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
  • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

  Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

  Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – kivéve a lebonyolításhoz igénybe vett fenti adatfeldolgozót, postaszolgálatot, futárszolgálatot, közjegyzőt – nem továbbítja.

  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

  A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

  Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

  Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

  Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

  Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

  Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent említett megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a nyereményjáték elnevezésre.

  Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 10. Vegyes rendelkezések

  A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

  A Játékról szóló információk megtalálhatók a résztvevő boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.fapromo.hu honlapon.

  A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, a fapromo@clientservice.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2019. november 12.
HENKEL Magyarország Kft.
Szervező

Nyeremények / nyertesek

Aquaworld Resort IBUSZ

Nyerőpillanat Nyertesek

Heti nyertesek - Aquaworld családi belépő
B. Barbara, Balogunyom Egyéb APA03202971 2020-01-04 11:05
B. Leonyid, Tóalmás Auchan APA24300176 2020-01-09 11:48
N. Albert Auchan APA04600090 2020-01-08 13:20
Napi nyertesek - Strandtáska
B. Gábor, Gyöngyös Egyéb APA03203050 2020-01-02 18:38
I. Róbert, Mosommagyaróvár Egyéb A11400059 2020-01-02 10:44
H. Anita, Gyöngyös Rossmann APA06400059 2020-01-02 12:06
V. Ildikó, Mosonmagyaróvár Egyéb A03202634 2020-01-02 10:55
K. László Gábor, Eger Rossmann APA06400059 2020-01-02 12:05
P. Edit, Csongrád Dm A10300379 2020-01-03 15:10
G. Nikolett Egyéb apa03600383 2020-01-03 08:08
B. Judit, Szeged Dm A10300335 2020-01-02 17:15
H. Zsuzsanna, Mosonmagyaróvár Egyéb APA03202636 2020-01-02 17:11
P.F. Lászlóné, Lengyeltóti Tesco APA05700810 2020-01-03 11:14
K. Márton, Budapest Egyéb APA23200007 2020-01-04 10:06
V.N. Klára, Zalahaláp Tesco APA05701688 2020-01-03 09:53
L. Nikolett Egyéb A06100695 2020-01-04 12:09
H. P. Éva, Zalaegerszeg Dm A10300088 2020-01-04 09:36
K. Sándorné, Szeged Tesco APA05700094 2020-01-04 10:08
S. M. Beatrix, Budapest Egyéb A03202919 2020-01-05 14:15
K. Zsolt, Lovasberény Spar/Interspar APA20400094 2020-01-05 13:45
U-Sz. Mária, Szolnok Auchan 04600288 2020-01-05 10:40
K. Szilvia, Jászberény Tesco APA05702245 2020-01-04 08:04
B. Barbara, Balogunyom Egyéb APA03202971 2020-01-04 11:05
R. Ramóna, Budapest Dm Apa 10300007 2020-01-06 18:27
F. Csaba, Budapest Spar/Interspar APA03100254 2020-01-06 09:47
P. Erika, Százhalombatta Rossmann APA06400397 2020-01-06 10:39
Sz. Paszkál, Baja Egyéb PH6EA2925002 2020-01-04 20:11
K. Katalin Spar/Interspar 03101258 2020-01-03 13:39
Cs.Sándor, Érd Tesco APA11700555 2020-01-04 18:03
T. Istvánné Dm APA10300262 2020-01-07 10:50
K. Ágnes Tesco A11700085 2020-01-06 14:58
S. Rita, Bátaszék Tesco APA11700161 2020-01-07 13:30
N. Gabriella, Bátaszék Egyéb APA03200151 2020-01-07 12:28
K. Lászlóné, Celldömölk Dm APA10300322 2020-01-08 14:03
H. Stella, Nagyréde Tesco APA11700099 2020-01-08 13:11
V. Rita, Ózd Rossmann A06400295 2020-01-08 12:16
D. Beatrix, Budapest Dm APA10300042 2020-01-08 11:31
H.T. Katalin, Budapest Rossmann APA06400106 2020-01-07 13:43
G.K. Ida, Ózd Spar/Interspar APA03101917 2020-01-09 08:44
Sz. Rita, Baja Egyéb PH6EA2925004 2020-01-05 18:18
S. Katalin Viktoria, Csömör Tesco APA11700319 2020-01-07 07:18
H. Krisztina, Pázmánd Spar/Interspar APA03102400 2020-01-06 09:12
F.T. Anikó, Martfű Rossmann APA06400049 2020-01-08 08:40
P. Csaba Spar/Interspar A20400093 2020-01-10 18:25
C. Ferencné, Ceglédbercel Rossmann APA06400471 2020-01-10 08:33
E. Ákos, Nagytarcsa Auchan APA04600560 2020-01-08 09:08
M.J. Ildikó, Gyöngyös Rossmann A06400399 2020-01-10 16:06
M. Thomas, Komló Spar/Interspar APA03100078 2020-01-10 13:53
Cs. Mariann Egyéb APA03600011 2020-01-03 12:10
P. Gézáné, Budapest Rossmann APA17500009 2020-01-11 16:53
I-M. Edit, Sződliget Auchan APA24200064 2020-01-11 14:59
K. Péter, Onga Auchan A04600409 2020-01-10 15:36
Sz.K. Mariann, Törökszentmiklós Spar/Interspar APA03101255 2020-01-10 08:10
K. Krisztina, Sajószentpéter Rossmann APA06400435 2020-01-10 09:41
F. Attila, Kemecse Egyéb A03202897 2020-01-11 18:31
M. Erika Egyéb APA11800532 2020-01-10 16:28
K. Anikó, Eger Spar/Interspar A03100573 2020-01-12 13:03
K-N. Ákos, Debrecen Spar/Interspar APA03101275 2020-01-11 10:14
E.F. Andrea, Ócsa Rossmann A17500018 2020-01-10 19:51
K. Péter, Miskolc Rossmann APA06400282 2020-01-13 16:48
T. Gabriella, Veszprém Egyéb A03202827 2020-01-06 13:26
Sz. Judit, Veszprém Auchan APA04600745 2020-01-11 19:29
B. Krisztián, Tiszaújváros Rossmann APA06400433 2020-01-11 09:24
M.R. Judit, Nagymaros Rossmann APA06400391 2020-01-14 14:03
L. Szilvia, Vecsés Egyéb APA03600232 2020-01-14 13:11
F. Tamás Egyéb APA03202873 2020-01-14 13:04
F. Márta, Rakamaz Spar/Interspar A03101788 2020-01-14 07:51
B. Márta Rossmann A06400085 2020-01-07 13:44
V. Csilla, Nagykáta Rossmann A06400323 2020-01-15 14:48
T. Józsefné Rossmann APA06400342 2020-01-06 08:38
Cs. Ildikó, Üröm Egyéb A03202919 2020-01-14 13:21
M. Erzsébet, Eger Spar/Interspar APA03100576 2020-01-15 09:16
K. Ágnes, Csömör Dm APA10300021 2020-01-15 10:52
V.M. Katalin, Zalalövő Dm A10300212 2020-01-15 09:06
V. Ildiko Tesco A11700636 2020-01-04 13:55
F. Lajos, Sopron Egyéb A11400072 2020-01-16 17:28
A. Tímea, Pilisvörösvár Dm A10300046 2020-01-16 11:40
K. Marcell, Budapest Egyéb A03202920 2020-01-16 19:41
B. Réka Egyéb APA03202512 2020-01-16 17:47
B. Istvánné, Pécs Dm APA10300423 2020-01-17 09:41
Cs. Erika, Keszthely Spar/Interspar APA20400261 2020-01-17 13:52
P. Józsefné, Mosonmagyaróvár Spar/Interspar APA03102274 2020-01-10 17:49
S.M. Henrietta, Bénye Rossmann APA06400391 2020-01-16 11:22
G. Tibor, Szentendre Rossmann APA06400338 2020-01-18 12:16
I. Krisztián, Kemecse Rossmann AP06400377 2020-01-13 17:29
D. Andrásné, Ajka Egyéb APA03202697 2020-01-08 09:32
Gy. Magdolna, Békés Egyéb 852979 2020-01-18 10:22
S.L. Mónika, Sopron Rossmann APA06400237 2020-01-18 10:15
T. Tamás, Szombathely Spar/Interspar A03101016 2020-01-17 08:56
J.P. Margit, Budapest Spar/Interspar APA03102093 2020-01-19 12:43
Dr. B. Andràs, Dobri Spar/Interspar A03100215 2020-01-19 09:38
P. József, Mosonmagyarórvár Egyéb A03203142 2020-01-08 15:52
J. Viktor, Szeged Spar/Interspar A03101872 2020-01-19 11:16

Kapcsolat