Aquaworld Resort IBUSZ

A regisztráció lezárult!

Játékszabály

 1. A Játék elnevezése, szervezője

  A promóciós játék elnevezése: „Fedezd fel a Fa Polynesia illatait!” (a továbbiakban: „Játék”).

  A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (01-09-307515; adószám: 26201720-2-43; a továbbiakban: „Szervező”).

 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

  METRO Kereskedelmi Kft. esetén a játékos fogalma a következő: A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás. A pályázat leadására a vállalkozás azon képviseletére jogosult személye jogosult, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.

  A Játékból ki vannak zárva:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatók, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 3. A Játék időtartama

  A Játék 2020. január 02. napján 00.00.00 órától 2020. március 31. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának feltöltésének határideje: 2020. március 31. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

 4. A Játékban résztvevő termékek

  A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott a Játék időtartama alatt, Magyarországon vásárolt, a Szervező által forgalmazott Fa és Vademecum termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 5. A nyerésre való pályázat menete

  A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: Vásároljon egyszeri vásárlással legalább 2 (kettő) darabot a 4. pontban meghatározott termékből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül, őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). Ezt követően a Játékban www.fapromo.hu internetes oldalon (továbbiakban: Honlap) történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során meg kell adni a blokkon található, a blokk azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám vagy számla sorszám, dátum, időpont, és kereskedelmi lánc vagy üzlet) és a Játékos adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám).
  Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.
  Egy blokk/számla adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több 4. pont alatti termék szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.


  A regisztrációval kapcsolatos feltételek:

  Ugyanazon személy, ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult.

  Egy regisztráló legfeljebb 20 pályázatot nyújthat be/AP kódot tölthet fel.

  A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.

  A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

  Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

 6. A nyertesek meghatározása

  A fődíj nyertesének meghatározása

  A fődíj nyertese utólag, sorsolás útján kerül meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2020. április 2. 10:00 óra, helyszíne: Dr. Kádár Zsuzsanna közjegyző irodája, 1114 Budapest, Ulászló u. 21. 1. em. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

  A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt vesz beleértve a nyertes napi és heti nyereményekhez tartozó pályázatokat is. Elsőként a fődíj nyertesét sorsoljuk, ezt követően a nyertes pótnyerteseit (3 db pótnyertes).

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,
  • ha a Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest), valamint
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.
  • ha a nyertes a nyereményről lemond.

  Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a főnyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

  Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra.

  A napi és heti nyertesek meghatározása

  A Játékban résztvevő Játékosok közül a napi és heti nyertesek meghatározása ún. „Nyerő pillanatok” alapján történik. A „Nyerő pillanatok” másodpercpontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra 2019. december 11-én 10.00 órakor a Lebonyolító Ügynökség telephelyén (1145 Budapest, Szugló utca 76.).

  A „Nyerő pillanatok” meghatározására gépi sorsolás útján kerül sor.

  A „Nyerő pillanatok” nem nyilvánosak. A napi és heti nyereményhez tartozó nyerőpillanatok a tárgyhetet követő 2 héten belül válnak nyilvánossá. A „Nyerő pillanathoz” tartozó nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a blokkfeltöltés időpontja a kisorsolt „Nyerő pillanatra” vagy az azutáni legközelebbi időpontra esik. A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális „Nyerő pillanat” alapján kerül sor, azaz a lentiekben meghatározott nyertes valamely okból történő kiesése esetén a „Nyerő pillanat” utáni második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ.

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolító Ügynökségnek vagy,
  • ha a Lebonyolító Ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
  • ha, a nyertes a sorsolás alapján már más napi vagy heti nyereményre jogosult (Egy személy egy napi vagy heti díjra jogosult), illetve
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes meghatározását követően bizonyosodik be.
  • ha a nyertes a nyereményéről lemond

  Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosít. Ugyanazon személy ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult, függetlenül attól, hogy hány érvényes és a sorsoláson kisorsolt pályázatot adott le az adott személy.

  A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

  A nyertest az általa megadott e-mail címen értesítjük, valamint külön ezirányú hozzájárulása esetén nevét és a lakcímét, kizárólag a település megjelölésével a Honlapon közzétesszük.

  A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

  A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

  A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 7. Nyeremények

  Fődíj: 1 db IBUSZ utazási utalvány 1 000 000 Ft értékben. Felhasználható 2020. december 31-ig. A nyeremény a nyertes által kiválasztott utazást az utalvány összegének erejéig fedezi, az utazás során vagy azzal kapcsolatban felmerülő további költséget és díjat a nyeremény kifejezetten nem tartalmazza.


  Heti nyeremények: hetente egy (1) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen tizennégy (14) db Aquaworld, Budapest családi belépő (2 felnőtt és 2 gyerek, egész napos Aquaworld Élményfürdő belépő, szauna használattal) (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával).


  Napi nyeremények: naponta öt (5) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen négyszázötvenöt (450) db strandtáska kerül kisorsolásra (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával).


  A nyeremények a www.fapromo.hu honlapon megtekinthetők.

  A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

  A nyereményre való jogosultság ellenőrzése a nyeremények átvétele

  A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Fedezd fel a Fa Polynesia illatait!” jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő postafiók címre: Client Service Kft.,1592 Budapest,Pf. 494. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

  A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra.

  A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

  Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

 8. Adózási kérdések

  A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

  A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

  A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 9. Adatkezelés

  Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

  Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.), mint adatkezelő, valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a Client Service Kft., (székhely: 1162 Budapest, Attila u. 26-28) a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen felhasználja és kezelje.

  Amennyiben ahhoz a Játékos külön hozzájárul úgy, amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon.

  A regisztráció során kért adatok

  • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
  • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

  Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

  Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – kivéve a lebonyolításhoz igénybe vett fenti adatfeldolgozót, postaszolgálatot, futárszolgálatot, közjegyzőt – nem továbbítja.

  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

  A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

  Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

  Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

  Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

  Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

  Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent említett megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a nyereményjáték elnevezésre.

  Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 10. Vegyes rendelkezések

  A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

  A Játékról szóló információk megtalálhatók a résztvevő boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.fapromo.hu honlapon.

  A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, a fapromo@clientservice.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2019. november 12.
HENKEL Magyarország Kft.
Szervező

Nyeremények / nyertesek

Aquaworld Resort IBUSZ

Fődíj nyertes

Cs. Sándor, Érd Spar/Interspar APA03101090 2020-02-23 14:01

Nyerőpillanat Nyertesek

Heti nyertesek - Aquaworld családi belépő
B. Barbara, Balogunyom Egyéb APA03202971 2020-01-04 11:05
B. Leonyid, Tóalmás Auchan APA24300176 2020-01-09 11:48
N. Albert Auchan APA04600090 2020-01-08 13:20
D. Jánosné Rossmann A06400019 2020-01-25 11:20
Sz. Éva, Üllő Egyéb APA03202882 2020-01-09 11:51
S. Katalin, Pécs Egyéb APA03202619 2020-02-06 12:19
Sz. Andrea, Budapest Rossmann A17500010 2020-02-11 13:44
T. Attiláné, Győr Egyéb APA03600247 2020-02-12 19:12
H. Attila Egyéb A15904052 2020-02-22 11:41
P. Zoltán Auchan A04600275 2020-03-06 18:29
N. Ibolya, Budape Egyéb APA06100014 2020-03-09 18:47
B. Istvàn, Nyíregyháza Rossmann A06400190 2020-03-20 12:34
K.Cs. Mária, Gyula Tesco A05700505 2020-03-05 19:31
Z. Katalin, Törökbálint Dm A10300498 2020-03-27 10:44
Napi nyertesek - Strandtáska
B. Gábor, Gyöngyös Egyéb APA03203050 2020-01-02 18:38
I. Róbert, Mosommagyaróvár Egyéb A11400059 2020-01-02 10:44
H. Anita, Gyöngyös Rossmann APA06400059 2020-01-02 12:06
V. Ildikó, Mosonmagyaróvár Egyéb A03202634 2020-01-02 10:55
K. László Gábor, Eger Rossmann APA06400059 2020-01-02 12:05
P. Edit, Csongrád Dm A10300379 2020-01-03 15:10
G. Nikolett Egyéb apa03600383 2020-01-03 08:08
B. Judit, Szeged Dm A10300335 2020-01-02 17:15
H. Zsuzsanna, Mosonmagyaróvár Egyéb APA03202636 2020-01-02 17:11
P.F. Lászlóné, Lengyeltóti Tesco APA05700810 2020-01-03 11:14
K. Márton, Budapest Egyéb APA23200007 2020-01-04 10:06
V.N. Klára, Zalahaláp Tesco APA05701688 2020-01-03 09:53
L. Nikolett Egyéb A06100695 2020-01-04 12:09
H. P. Éva, Zalaegerszeg Dm A10300088 2020-01-04 09:36
K. Sándorné, Szeged Tesco APA05700094 2020-01-04 10:08
S. M. Beatrix, Budapest Egyéb A03202919 2020-01-05 14:15
K. Zsolt, Lovasberény Spar/Interspar APA20400094 2020-01-05 13:45
U-Sz. Mária, Szolnok Auchan 04600288 2020-01-05 10:40
K. Szilvia, Jászberény Tesco APA05702245 2020-01-04 08:04
B. Barbara, Balogunyom Egyéb APA03202971 2020-01-04 11:05
R. Ramóna, Budapest Dm Apa 10300007 2020-01-06 18:27
F. Csaba, Budapest Spar/Interspar APA03100254 2020-01-06 09:47
P. Erika, Százhalombatta Rossmann APA06400397 2020-01-06 10:39
Sz. Paszkál, Baja Egyéb PH6EA2925002 2020-01-04 20:11
K. Katalin Spar/Interspar 03101258 2020-01-03 13:39
Cs.Sándor, Érd Tesco APA11700555 2020-01-04 18:03
T. Istvánné Dm APA10300262 2020-01-07 10:50
K. Ágnes Tesco A11700085 2020-01-06 14:58
S. Rita, Bátaszék Tesco APA11700161 2020-01-07 13:30
N. Gabriella, Bátaszék Egyéb APA03200151 2020-01-07 12:28
K. Lászlóné, Celldömölk Dm APA10300322 2020-01-08 14:03
H. Stella, Nagyréde Tesco APA11700099 2020-01-08 13:11
V. Rita, Ózd Rossmann A06400295 2020-01-08 12:16
D. Beatrix, Budapest Dm APA10300042 2020-01-08 11:31
H.T. Katalin, Budapest Rossmann APA06400106 2020-01-07 13:43
G.K. Ida, Ózd Spar/Interspar APA03101917 2020-01-09 08:44
Sz. Rita, Baja Egyéb PH6EA2925004 2020-01-05 18:18
S. Katalin Viktoria, Csömör Tesco APA11700319 2020-01-07 07:18
H. Krisztina, Pázmánd Spar/Interspar APA03102400 2020-01-06 09:12
F.T. Anikó, Martfű Rossmann APA06400049 2020-01-08 08:40
P. Csaba Spar/Interspar A20400093 2020-01-10 18:25
C. Ferencné, Ceglédbercel Rossmann APA06400471 2020-01-10 08:33
E. Ákos, Nagytarcsa Auchan APA04600560 2020-01-08 09:08
M.J. Ildikó, Gyöngyös Rossmann A06400399 2020-01-10 16:06
M. Thomas, Komló Spar/Interspar APA03100078 2020-01-10 13:53
Cs. Mariann Egyéb APA03600011 2020-01-03 12:10
P. Gézáné, Budapest Rossmann APA17500009 2020-01-11 16:53
I-M. Edit, Sződliget Auchan APA24200064 2020-01-11 14:59
K. Péter, Onga Auchan A04600409 2020-01-10 15:36
Sz.K. Mariann, Törökszentmiklós Spar/Interspar APA03101255 2020-01-10 08:10
K. Krisztina, Sajószentpéter Rossmann APA06400435 2020-01-10 09:41
F. Attila, Kemecse Egyéb A03202897 2020-01-11 18:31
M. Erika Egyéb APA11800532 2020-01-10 16:28
K. Anikó, Eger Spar/Interspar A03100573 2020-01-12 13:03
K-N. Ákos, Debrecen Spar/Interspar APA03101275 2020-01-11 10:14
E.F. Andrea, Ócsa Rossmann A17500018 2020-01-10 19:51
K. Péter, Miskolc Rossmann APA06400282 2020-01-13 16:48
T. Gabriella, Veszprém Egyéb A03202827 2020-01-06 13:26
Sz. Judit, Veszprém Auchan APA04600745 2020-01-11 19:29
B. Krisztián, Tiszaújváros Rossmann APA06400433 2020-01-11 09:24
M.R. Judit, Nagymaros Rossmann APA06400391 2020-01-14 14:03
L. Szilvia, Vecsés Egyéb APA03600232 2020-01-14 13:11
F. Tamás Egyéb APA03202873 2020-01-14 13:04
F. Márta, Rakamaz Spar/Interspar A03101788 2020-01-14 07:51
B. Márta Rossmann A06400085 2020-01-07 13:44
V. Csilla, Nagykáta Rossmann A06400323 2020-01-15 14:48
T. Józsefné Rossmann APA06400342 2020-01-06 08:38
Cs. Ildikó, Üröm Egyéb A03202919 2020-01-14 13:21
M. Erzsébet, Eger Spar/Interspar APA03100576 2020-01-15 09:16
K. Ágnes, Csömör Dm APA10300021 2020-01-15 10:52
V.M. Katalin, Zalalövő Dm A10300212 2020-01-15 09:06
V. Ildiko Tesco A11700636 2020-01-04 13:55
F. Lajos, Sopron Egyéb A11400072 2020-01-16 17:28
A. Tímea, Pilisvörösvár Dm A10300046 2020-01-16 11:40
K. Marcell, Budapest Egyéb A03202920 2020-01-16 19:41
B. Réka Egyéb APA03202512 2020-01-16 17:47
B. Istvánné, Pécs Dm APA10300423 2020-01-17 09:41
Cs. Erika, Keszthely Spar/Interspar APA20400261 2020-01-17 13:52
P. Józsefné, Mosonmagyaróvár Spar/Interspar APA03102274 2020-01-10 17:49
S.M. Henrietta, Bénye Rossmann APA06400391 2020-01-16 11:22
G. Tibor, Szentendre Rossmann APA06400338 2020-01-18 12:16
I. Krisztián, Kemecse Rossmann AP06400377 2020-01-13 17:29
D. Andrásné, Ajka Egyéb APA03202697 2020-01-08 09:32
Gy. Magdolna, Békés Egyéb 852979 2020-01-18 10:22
S.L. Mónika, Sopron Rossmann APA06400237 2020-01-18 10:15
T. Tamás, Szombathely Spar/Interspar A03101016 2020-01-17 08:56
J.P. Margit, Budapest Spar/Interspar APA03102093 2020-01-19 12:43
Dr. B. Andràs, Dobri Spar/Interspar A03100215 2020-01-19 09:38
P. József, Mosonmagyarórvár Egyéb A03203142 2020-01-08 15:52
J. Viktor, Szeged Spar/Interspar A03101872 2020-01-19 11:16
M. Andrásné, Gyömrő Egyéb apa03202883 2020-01-13 12:43
T. Judit, Szombathely Spar/Interspar APA03101016 2020-01-17 08:56
K. Péter, Szentendre Egyéb 03202884 2020-01-14 17:02
R. Renáta, Tiszaújváros Rossmann APA06400433 2020-01-15 17:22
B. Bianka, Madaras Egyéb A00836277 2020-01-20 11:43
M. Anikó, Vereb Spar/Interspar A03100125 2020-01-19 12:07
I. Beatrix, Gyömrő Auchan APA24200086 2020-01-21 17:45
H. Lászlóné, Zalaegerszeg Egyéb APA03202835 2020-01-20 16:05
M. Gábor, Abony Egyéb APA12300968 2020-01-17 09:23
K. Józsefné, Heves Spar/Interspar APA03100436 2020-01-21 10:25
Z. Beáta Auchan apa03202582 2020-01-16 15:48
R.Sz. Sára, Kecskemét Egyéb A03202812 2020-01-13 17:10
T. Lászlóné, Perbál Egyéb A12300933 2020-01-22 15:46
Dr. T. Korinna, Várdomb Egyéb APA03202548 2020-01-22 10:03
T. Noémi Carmen, Budapest Rossmann APA06400466 2020-01-17 14:19
V. Mihályné, Madocsa Egyéb A00830323 2020-01-23 13:19
Sz. László, Pécs Egyéb APA03202620 2020-01-21 10:21
H. József, Debrecen Spar/Interspar APA03101274 2020-01-18 19:32
N. Anna, Erdőkertes Auchan A04600310 2020-01-10 15:39
O. Andrea, Gyöngyös Rossmann APA06400399 2020-01-22 16:31
K. Ádám, Budapest Rossmann APA06400466 2020-01-15 08:47
K. Péter, Nagyoroszi Egyéb APA03202419 2020-01-24 15:07
F.Veronika, Balatonfenyves Rossmann APA06400170 2020-01-16 14:51
T.P. Beatrix Dm APA10300579 2020-01-16 17:04
M. Béláné , Budapest Egyéb A03202920 2020-01-23 19:32
B. Lászlóné Egyéb A03600227 2020-01-25 14:54
Sz. Attila, Budapest Auchan APA24300129 2020-01-25 08:59
S. Lívia, Olaszfalu Egyéb APA03202856 2020-01-25 15:35
Gy. Zoltán, Budapest Rossmann APA06400135 2020-01-21 08:52
S. János, Kazincbarcika Egyéb APA20200054 2020-01-25 12:00
V.Sz. Julianna, Hajdúnánás Egyéb Apa15500608 2020-01-26 08:42
K. Annamária, Nyíregyháza Rossmann A06400190 2020-01-21 12:52
V. Andrea , Budapest Spar/Interspar APA03100648 2020-01-26 09:32
A. Kinga, Budapest Rossmann APA06400072 2020-01-23 19:01
S. Piroska, Pitvaros Egyéb A00827168 2020-01-21 09:39
K. Dániel Tesco apa03202582 2020-01-16 15:48
H. Attila, Mosonmagyaróvár Rossmann APA06400417 2020-01-21 16:25
N. Albert, Debrecen Auchan APA04600104 2020-01-22 13:31
P. Györgyi, Budapest Spar/Interspar APA031101577 2020-01-27 15:28
M.P. Zsuzsanna, Vác Tesco APA05701511 2020-01-26 12:50
H. Frigyes, Mosonmagyaróvár Egyéb A00802041 2020-01-21 15:15
V. Éva, Békéscsaba Egyéb aPA03202299 2020-01-23 17:48
S. Adrienn, Győr Tesco A05702364 2020-01-27 07:27
R.K. Rebeka, Harka Tesco APA11700329 2020-01-28 09:51
B. Mária, Békéscsaba Rossmann APA06400159 2020-01-28 16:50
K. Ágnes, Heves Rossmann APA06400425 2020-01-29 11:51
Sz. Zsolt Rossmann A06400175 2020-01-29 10:59
G-G. Kitti Rossmann A06400078 2020-01-29 13:36
N. József, Budapest Dm APA10300421 2020-01-28 17:20
S.H. Ildikó, Pécs Rossmann APA06400200 2020-01-28 16:32
V.L. Lászlóné, Budapest Rossmann APA06400466 2020-01-26 09:29
M. Zoltán Egyéb APA03102324 2020-01-30 12:19
H.H. Katalin, Debrecen Rossmann APA06400131 2020-01-28 16:40
T. Csaba, Csolnok Spar/Interspar APA03101432 2020-01-30 14:38
K. Réka Spar/Interspar A20400412 2020-01-30 17:05
K. Szilvia, Kazár Dm APA10300278 2020-01-31 10:38
M. Mónika, Sárisáp Spar/Interspar APA03101428 2020-01-31 14:05
K. Nikoletta Cecília, Békéscsaba Egyéb A03202458 2020-01-31 13:21
H. Ildikó, Békéscsaba Tesco AP A05702223 2020-01-31 17:02
Sz.N. Mária, Pécs Egyéb APA03202619 2020-01-28 10:20
Sz. Zoltán, Makó Egyéb APA06100314 2020-02-01 10:43
Cs. Roland Spar/Interspar APA03102306 2020-02-01 10:34
Gy. Karina, Vámosgyörk Egyéb APA03200137 2020-01-13 07:07
E. István, Budapest Spar/Interspar APA03101969 2020-01-31 20:24
I. Mirella, Bátaszék Spar/Interspar AP03101040 2020-02-01 12:46
P. Margit, Nagykanizsa Spar/Interspar APA03101513 2020-02-02 10:07
I. Szilvia, Pécs Egyéb APA03202619 2020-01-31 10:49
K. Éva, Tokaj Tesco A05701243 2020-02-01 17:37
H. Andrásné, Sarkad Tesco Apa05700622 2020-02-02 10:57
K-G. Anita Tesco A05702221 2020-01-24 19:54
M.Rita, Orosháza Rossmann A06400213 2020-02-03 13:09
Sz. Enikő, Nagyoroszi Tesco A05701002 2020-01-31 16:48
B. Tiborné, Budapest Rossmann APA06400375 2020-02-03 12:20
Cs. Sándorné, Komádi Egyéb A00805349 2020-02-03 14:43
Cs. Fruzsina, Budapest Egyéb APA052000178 2020-02-01 15:30
S. Julianna, Szeged Rossmann apa06400073 2020-02-03 16:02
H. Ildikó, Kartal Rossmann A06400265 2020-02-04 12:48
M. Erzsébet, Budapest Rossmann APA06400414 2020-02-04 13:31
L. Anikó, Budapest Rossmann APA06400175 2020-02-03 16:32
K-B. Dóra Rossmann APA06400007 2020-02-04 11:19
S. Izolda, Kosd Dm A10300481 2020-02-05 09:52
P. Gáborné, Balassagyarmat Rossmann APA06400256 2020-02-04 13:19
P. Melinda, Törökbálint Dm A10300386 2020-02-05 08:58
Sz. Istvánné, Nyíregyháza Rossmann APA06400297 2020-02-05 09:41
H. László, Szentgotthárd Egyéb A03202924 2020-02-05 09:47
M. Zsuzsa, Budapest Rossmann APA06400294 2020-02-03 17:40
J. Katalin, Budapest Spar/Interspar A03101931 2020-02-02 15:29
P. Erika, Budapest Tesco AP11700468 2020-01-13 20:41
K.Z. Mónika Egyéb A03202534 2020-02-06 11:11
K.W. Krisztina, Tatabánya Rossmann A06400488 2020-02-06 15:34
N. László, Szolnok Spar/Interspar A03100026 2020-01-31 17:12
S. Katalin, Pécs Egyéb APA03202619 2020-02-06 09:38
G.T. Magdolna, Budapest Egyéb APA03202883 2020-02-07 13:48
D. Ágnes Terézia, Deszk Egyéb APA03202595 2020-02-07 10:09
B. Andor. Pázmánd Rossmann APA06400452 2020-02-06 10:11
F.M. Judit Egyéb Ap15800696 2020-02-08 10:11
T.N. Amália, Zalaegerszeg Egyéb APA03202836 2020-02-07 18:23
F. Kitti Rossmann APA06400086 2020-02-02 10:31
G. Piroska, Sárvár Spar/Interspar APA03100715 2020-02-08 11:46
H. Miklós, Petőháza Rossmann APA06400365 2020-02-08 08:49
K. István, Budapest Tesco A11700409 2020-02-08 12:18
S. Tiborné, Vácduka Spar/Interspar A20400089 2020-01-10 13:34
F.K. Anna, Békésszentandrás Tesco A11700539 2020-02-07 12:28
P. Lászlóné, Ramocsaháza Egyéb APA03202534 2020-02-08 12:10
B.Cs. Erika, Tatabánya Egyéb A03202561 2020-02-09 14:09
T.B. Rita, Budapest Rossmann APA06400022 2020-01-29 14:56
B. Edit, Fót Auchan APA24300106 2020-02-09 18:10
T. Máté, Boldog Tesco Apa05701641 2020-02-09 17:03
Á. Erika Rossmann APA06400272 2020-02-10 15:13
dr. K. Barbara, Gyula Dm APA10300205 2020-02-10 17:25
N. Endréné, Markaz Rossmann APA06400398 2020-01-07 15:26
V.G. Dóra Rossmann A06400323 2020-02-11 15:59
K. Gábor, Budapest Rossmann APA06400138 2020-02-05 18:30
B. Dóra, Budapest Rossmann APA06400317 2020-02-11 11:34
T. Bèlané, Dunakeszi Auchan A24300106 2020-02-09 16:32
N.L. Margit, Mezőörs Egyéb A03200921 2020-02-12 09:56
M. Erika, Kesztölc Dm APA03202908 2020-02-12 11:12
F. Jánosné, Sajószentpéter Rossmann A06400436 2020-02-12 13:41
Cs. Tiborné, Tiszanána Egyéb APA01001269 2020-02-11 12:03
Dr. R. Ágnes, Nyíregyháza-Oros Egyéb APA03202534 2020-02-06 09:37
S. Károlyné, Budapest Tesco APA05702421 2020-02-13 10:10
Dr. T. Andrea, Nagykanizsa Egyéb A03201455 2020-02-13 15:26
M. Attila, Budapest Auchan APA24300076 2020-02-13 18:06
H. Gábor, Dombóvár Rossmann AP A 06400208 2020-02-13 14:46
F. Kata, Szombathely Tesco APA05701859 2020-02-12 17:34
S. András Ferenc, Márkó Dm A10300539 2020-02-13 17:32
K.V. Tünde, Fehérgyarmat Dm APA10300487 2020-02-12 13:37
D. Jánosné, Prügy Spar/Interspar APA03100326 2020-02-14 16:59
F. Tamás, Almásfüzitő Rossmann APA06400203 2020-01-30 14:03
N. Zsolt, Békéscsaba Egyéb APA03202083 2020-02-13 16:55
K. Beáta, Szeged Egyéb APA12300776 2020-01-08 17:15
K. Barbara Petra, Békéscsaba Tesco A05702220 2020-02-15 13:00
Sz. Erzsébet, Szeged Auchan 04600188 2020-01-12 11:25
K.Gézáné, Budapest Egyéb A03202982 2020-02-13 14:23
K. Lajosné, Budapest Spar/Interspar APA03101112 2020-02-15 12:10
S. Andrea, Ebes Egyéb 2020009908 2020-01-28 10:24
D. Sándor, Dunaújváros Egyéb APA03202583 2020-02-16 09:54
F-O. Ágnes, Szombathely Egyéb A03202970 2020-02-15 12:40
R-K. Brigitta, Budapest Rossmann APA06400196 2020-02-16 13:02
P. Géza, Budapest Egyéb APA03202919 2020-02-16 11:30
Sz. Zsuzsa Éva, Debrecen Egyéb A03202940 2020-02-15 18:56
B. Edina, Kemecse Egyéb A03202534 2020-02-17 10:35
H.D. Erika, Csersztreg Egyéb A03203078 2020-02-17 17:47
B. Orsolya, Pécs Rossmann A06400368 2020-02-14 11:47
dr. F. Norbert, Kapuvár Rossmann A06400366 2020-02-14 10:26
K.N. Ildikó , Battonya Egyéb Apa12300999 2020-02-18 10:02
K. Jekatyerina, Gödöllő Rossmann APA06400301 2020-02-18 14:31
K. Laura, Vác Dm A10300489 2020-02-17 16:37
N. Andrea, Budapest Spar/Interspar A03102328 2020-02-17 13:06
B. Gyula, Egyházasdaróc Spar/Interspar APA03102153 2020-02-16 10:09
P. Zoltán Spar/Interspar A03100025 2020-02-19 17:01
P. Miklós, Sorkikápolna Spar/Interspar A20400152 2020-02-19 10:40
L. Margit Egyéb APA15614381 2020-02-19 10:12
T. Andrea, Szeged Auchan A04600181 2020-02-19 10:49
Ó-A. Ildikó, Budapest Rossmann APA06400405 2020-02-05 19:13
R. Gáborné, Szeged Rossmann A06400299 2020-02-20 13:48
K. Ottóné, Miskolc Dm A10300079 2020-02-20 12:07
Sz.V. Szilvia, Vecsés Egyéb APA03200876 2020-02-20 09:37
I. László, Tata Spar/Interspar APA03102003 2020-02-20 17:45
N. Dorisz, Budapest Egyéb APA06100014 2020-02-20 08:37
K.Sz. Mariann, Izsák Egyéb APA 15904052 2020-02-21 11:29
Gy. Hajnalka, Székesfehérvár Spar/Interspar APA03101492 2020-02-20 18:23
S. János, Bátaszék Egyéb APA03202547 2020-02-20 16:12
ifj. H. Béla, Hédervár Tesco APA05701517 2020-02-18 16:19
P-Sz. Erika, Vác Rossmann APA06400394 2020-02-15 17:20
Sz. Gáborné, Dunaújváros Tesco APA05702376 2020-02-22 17:25
I. Brigitta, Salgótarján Tesco APA05701788 2020-02-22 18:15
Sz. Mária Egyéb A15904052 2020-02-22 10:07
T.K. Timea, Dunakeszi Rossmann A06400251 2020-02-22 11:37
V. Brigitta, Bánréve Egyéb APA02500012 2020-02-22 09:01
B. Andrea Éva, Budapest Spar/Interspar APA20400197 2020-02-21 08:03
T. Mónika , Gyöngyös Spar/Interspar APA03102033 2020-02-21 16:55
Sz. Barbara, Szentes Rossmann A06400163 2020-02-13 17:25
S. Istvánné , Pásztó Rossmann A06400416 2020-02-22 09:51
P. Krisztina Rita, Őrbottyán Rossmann APA06400391 2020-02-23 13:11
Gy.V. Tímea, Edelény Egyéb APA03202150 2020-02-24 15:52
Sz.L. Erzsébet , Albertirsa Tesco APA11700729 2020-02-24 11:07
K.Cs. Rozália Spar/Interspar A03100836 2020-02-22 15:21
S. Milán, Kiskunfélegyháza Rossmann A06400182 2020-02-24 12:18
O. Imre, Mindszent Tesco A11700586 2020-02-03 11:37
Sz. Éva, Üllő Rossmann APA06400001 2020-02-06 16:57
M.O. Ilona Rossmann APA06400437 2020-02-25 11:58
Sz. József Attiláné, Zirc Spar/Interspar APA03100876 2020-02-20 11:05
O.D. Eugénia, Sátoraljaújhely Tesco A05700788 2020-02-21 16:35
J.R. Zita, Makó Dm APA10300304 2020-02-24 17:02
G. Tímea, Tatabánya Dm A10300351 2020-02-26 17:34
V. Vivien, Salgótarján Egyéb A11800532 2020-02-24 08:38
V. Kinga Evelin, Szigetmonostor Egyéb A03200612 2020-02-26 08:09
P. Róbert, Sárkeresztes Egyéb A03202880 2020-02-25 13:49
K.M. Edit, Fót Egyéb APA03202735 2020-02-25 15:40
F. Tibor, Tatabánya Rossmann A06400139 2020-02-27 15:07
Cs. Sándor, Bekecs Spar/Interspar A03100326 2020-02-27 13:04
H. Péter, Budapest Spar/Interspar APA03100696 2020-02-27 18:30
K. István, Budapest Rossmann APA06400468 2020-02-27 14:34
Sz. Zsuzsanna Tesco APA05701660 2020-02-26 18:24
S. Ervin, Budakalász Auchan APA24300004 2020-02-28 12:36
K. Krisztina, Sárkeresztes Egyéb APA03202880 2020-02-25 13:49
S. Sándorné, Sarkad Egyéb 853224 2020-02-13 13:28
O. Erika Tesco APA05701511 2020-02-16 12:30
B.K. Angéla Egyéb Apa03200041 2020-02-28 16:28
S. Anikó, Szeged Tesco APA11700515 2020-02-29 15:22
Ú.Gréta, Gyöngyös Tesco Apa11700672 2020-02-29 10:28
Sz. Szimonetta, Zalaegerszeg Tesco APA05701423 2020-02-24 12:20
F. Ágnes, Debrecen Egyéb APA11400081 2020-02-26 15:10
Sz. Attila, Budapest Spar/Interspar APA03100650 2020-02-29 07:50
L.Sz. Katalin, Budapest Spar/Interspar APA03102064 2020-02-27 10:13
G. Lívia, Komló Rossmann APA06400082 2020-02-28 13:58
M. Anikó, Budapest Spar/Interspar APA03101580 2020-03-01 11:08
B. Ferenc, Cegléd Egyéb A03202810 2020-02-29 12:31
H. Péter Attila Egyéb A15904052 2020-02-29 10:26
M. Gábor Egyéb APA03203142 2020-03-02 16:57
Sz. László, Vecsés Egyéb APA03200876 2020-03-02 09:33
E. Barbara, Hatvan Dm APA10300461 2020-03-02 17:53
Sz. Mária, Izsák Egyéb A15904052 2020-02-29 10:26
K. Anikó, Békéscsaba Rossmann APA06400159 2020-03-02 09:07
G. Annamária, Páty Rossmann A06400027 2020-02-28 17:46
M. Zsolt, Szeged Egyéb A03203180 2020-02-26 18:02
B. Zsanett Anita, Sándorfalva Auchan A04600177 2020-03-03 08:30
R. Lajosné, Törökbálint Auchan APA04600076 2020-03-01 12:26
O. Pálné, Gyöngyös Rossmann APA06400398 2020-03-02 15:01
F. Mária, Budapest Tesco A05702137 2020-02-09 10:03
D. Gusztávné, Sellye Rossmann A06400007 2020-03-04 15:03
N. Gyuláné, Balatonlelle Egyéb APA03202620 2020-03-01 10:16
M. Lajosné, Hajdúnánás Rossmann APA06400342 2020-02-27 09:26
Sz. Zsolt, Budapest Dm A10300072 2020-03-04 13:57
V. Eszter, Győr Rossmann APA06400423 2020-02-28 11:42
H.Sz. Erika Katalin, Budapest Rossmann APA06400317 2020-03-05 14:07
Ny.K. Katalin, Hajdúszoboszló Rossmann APA06400309 2020-01-31 14:30
D. Krisztina, Budapest Rossmann APA06400468 2020-03-05 08:29
G. Edina , Nagyhalász Egyéb A15900769 2020-03-03 19:29
N. Jánosné, Debrecen Rossmann APA06400131 2020-03-03 16:37
K. Ibolya, Budapest Auchan APA24200053 2020-03-06 17:20
Sz.N. Mária, Kecskemét Egyéb APA03202812 2020-02-21 14:48
N. Judit, Tata Egyéb A03202559 2020-02-21 15:31
B. József, Zalaegerszeg Egyéb APA03202836 2020-03-05 15:08
N.K. Edit Rossmann A06400332 2020-03-04 15:36
K. Andrea, Cegléd Tesco APA05702281 2020-03-07 11:08
P. Árpád Zoltán, Debrecen Spar/Interspar A03101277 2020-03-07 12:22
H. Béla, Fót Auchan APA24300095 2020-03-06 19:51
S. Ágnes, Budapest Egyéb APA03203096 2020-03-07 11:56
B. Gergő, Dunakeszi Tesco APA05701951 2020-03-07 12:04
W. Zoltán, Budapest Tesco APA05702338 2020-03-07 16:57
B. Tamás Auchan A04600838 2020-03-07 14:46
B. Zsuzsanna, Hajdúböszörmény Rossmann a06400431 2020-02-01 14:55
M.H. Mária Rozália Tesco A05700103 2020-03-07 20:31
N. Zoltán, Mályi Auchan APA04600367 2020-03-07 14:21
M. Ágnes, Budapest Tesco A11700317 2020-03-07 22:37
B.G. Beáta Egyéb A03202667 2020-03-09 09:28
L. Gabriella, Gyula Egyéb APA03202350 2020-03-09 12:56
D. Judit Rossmann APA06400342 2020-02-03 17:45
dr F-G. Zsófia Edit, Veszprém Tesco APA11700438 2020-03-10 09:31
D.S. Szilvia, Szekszárd Egyéb APA03202549 2020-03-10 14:39
S. Veronika, Lábatlan Dm a10300054 2020-02-29 10:19
J. Pálné, Heves Spar/Interspar APA03100438 2020-03-09 15:44
Ny. Enikő, Kecskemét Tesco A11700660 2020-03-07 09:48
L. Anita, Öttevény Rossmann APA06400321 2020-03-09 12:21
S. Abigél, Dunakeszi Auchan APA24300104 2020-03-10 18:44
M. Eszter, Salköveskút Rossmann A06400080 2020-03-11 13:54
dr. L. Mária Erika, Kemecse Rossmann APA06400190 2020-03-11 13:31
K. János, Battonya Egyéb apa12300189 2020-03-11 09:23
Ny. István Zoltán, Budapest Tesco APA05702335 2020-03-11 21:03
Gy. István, Kazincbarcika Egyéb A03202899 2020-03-12 17:35
H.T, Enikő, Debrecen Egyéb A03202994 2020-03-11 17:20
M.N. Edit, Abony Egyéb APA12300968 2020-03-12 08:28
M. Lívia, Budapest Auchan APA24200047 2020-03-10 07:50
S. Kinga, Vácduka Rossmann APA06400164 2020-02-14 13:05
Sz. Erika, Kelebia Egyéb A00901422 2020-03-13 14:39
M. Annamária, Kaposvár Egyéb APA00837205 2020-03-11 09:35
F.A. Györgyi, Balatonalmádi Spar/Interspar a03100874 2020-03-13 08:47
P. Gáborné Tesco A05701641 2020-03-12 12:00
L. Gréta, Sajóörös Dm APA10300442 2020-02-24 18:26
V. Gyöngyi, Tompa Rossmann APA06400289 2020-03-14 10:10
T. Nikolett, Budapest Tesco A05701129 2020-03-14 08:42
F. Nóra, Békéscsaba Egyéb A03201633 2020-01-23 07:10
A. Dàniel, Dunakeszi Auchan A24300108 2020-03-10 16:23
T. Mónika, Bátaszék Spar/Interspar APA03101348 2020-02-18 16:51
K.Sz. Gyöngyi, Kerekegyháza Tesco APA05701963 2020-03-11 17:35
P. Istvánné, Pécs Rossmann A06400008 2020-02-17 18:44
K. Jánosné, Debrecen Spar/Interspar APA20400131 2020-03-14 13:57
M. Kinga, Budapest Egyéb APA03201568 2020-03-14 06:29
K. Katalin, Pápa Egyéb Apa03202873 2020-03-11 16:33
D.T. Piroska, Sajószentpéter Rossmann A06400436 2020-03-13 15:23
G. Renáta, Dunakeszi Auchan a24300092 2020-03-14 19:37
Sz.T. Ágnes, Szendrőlád Rossmann APA06400192 2020-03-13 16:39
G.Cs. Mónika, Tiszaalpár Egyéb APA15902834 2020-03-12 15:34
M. Zoltánné, Gyula Tesco 11700305 2020-03-16 08:38
H. Józsefné, Miskolc Spar/Interspar APA03101788 2020-03-17 06:58
T. Róbert, Orosháza Dm A10300243 2020-03-17 15:56
F. Eszter, Kurd Egyéb A00802749 2020-03-16 13:23
H. Nándorné, Ajka Egyéb APA03202697 2020-03-16 14:29
B.K. Ildikó, Egyházasdaróc Tesco APA05700411 2020-03-18 11:12
T. Lajosné, Debrecen Auchan APA04600109 2020-03-18 07:52
B. Jolán, Budapest Auchan APA24300070 2020-03-09 15:45
Zs. Lajos, Hajdúböszörmény Egyéb APA12500028 2020-03-02 10:16
ifj. B. György, Budapest Spar/Interspar APA03101599 2020-03-13 13:32
B. István, Budapest Spar/Interspar APA03100666 2020-03-19 14:29
K. Andrea Spar/Interspar A20400066 2020-03-19 08:36
T. Balázs, Budapest Tesco APA05702008 2020-03-07 17:54
T. Szilvia, Budapest Tesco APA05702198 2020-03-18 13:06
P. Zsolt, Üllő Rossmann APA06400002 2020-02-25 08:40
M. András, Gyömrő Egyéb apa03202882 2020-03-16 14:33
B. Istvánné, Dunakeszi Auchan APA24300093 2020-03-19 19:54
P.Sz. Mariann, Budapest Egyéb APA00603136 2020-03-20 13:00
M. Zoltán, Gyula Egyéb APA00813715 2020-03-13 07:41
F. Jánosné, Ózd Rossmann a06400295 2020-03-20 10:33
Cs. űIlona, Fót Tesco APA11700295 2020-03-21 13:27
R.T. Éva Dm A10300168 2020-03-20 13:00
T. Hajnalka, Budapest Tesco APA05702025 2020-03-20 11:59
S. Ilona, Győr Spar/Interspar A03101988 2020-03-19 07:09
H. Gyuláné, Veszprém Spar/Interspar APA03100708 2020-02-26 16:09
Sz. Lászlóné Egyéb APA03202030 2020-03-05 11:13
M. Attila, Nyíregyháza Egyéb APA03202897 2020-03-16 18:07
Sz. Györgyné, Nyírtelek Rossmann APA06400297 2020-03-20 09:38
P. Anett, Debrecen Rossmann A06400340 2020-03-06 13:45
V. Klaudia, Érd Rossmann A06400007 2020-03-04 13:40
Sz. Renáta, Dunakeszi Tesco APA05701951 2020-03-23 11:05
A. Barbara Rossmann APA06400055 2020-03-17 12:59
G. Lászlóné, Nyírbátor Tesco A11700020 2020-03-23 09:20
Sz. Bernadett, Sopron Egyéb APA03202631 2020-03-07 14:30
E. Krisztina, Budapest Dm APA10300363 2020-03-20 16:10
H.M. Mária, Ózd Egyéb APA11800504 2020-03-23 08:42
É. Tibor, Hajdúnánás Rossmann A06400343 2020-03-23 17:28
B. Gyula, Budapest Egyéb APA03202701 2020-03-24 10:40
P. Nikolett, Hajdúszoboszló Egyéb A11800365 2020-03-24 09:30
M. Józsefné, Abony Egyéb APA12300968 2020-03-14 09:42
K. Zita, Kaposvár Rossmann APA17500015 2020-03-25 12:38
B. Andrea, Besenyőtelek Rossmann APA06400439 2020-03-20 10:27
M. Gábor Tibor, Gödöllő Egyéb A03200838 2020-03-19 10:12
N. Mária, Balatonlelle Egyéb APA03202620 2020-03-16 10:29
N. Ildikó, Mosonmagyaróvár Egyéb A03202634 2020-03-13 16:25
G. Csilla, Budapest Auchan A24200126 2020-03-26 16:54
T. Jánosné, Mándok Egyéb A15905672 2020-03-18 14:37
R. István, Dunakeszi Dm A10300185 2020-03-26 11:33
R.N. Ágnes, Debrecen Egyéb A03202940 2020-03-25 11:24
T. Judit, Tolna Spar/Interspar APA03101346 2020-02-14 14:58
H. Mónika, Pécs Dm APA10300062 2020-03-27 11:13
K. Enikő, Nyíregyháza Tesco APA05701241 2020-03-24 18:10
N. Lilla, Hódmezővásárhely Tesco APA05701211 2020-03-18 15:26
K. Zoltánné Egyéb APA3202945 2020-03-27 14:50
K. Lászlóné, Nagykanizsa Spar/Interspar APA03101684 2020-03-27 15:24
B. Szabolcs, Békéscsaba Egyéb A03201633 2020-02-18 07:10
V. Györgyné, Budapest Tesco APA05702335 2020-03-27 12:39
Sz.P. Éva, Budapest Dm A10300606 2020-03-16 09:51
R.K. Edina Dm APA10300527 2020-03-24 16:11
B. Marcell, Budapest Rossmann APA06400403 2020-03-27 13:32
S. Erika Egyéb APA11400068 2020-03-27 13:19
O. Edit, Budapest Dm A10300466 2020-03-14 09:52
M. Marianna, Budapest Tesco A05702117 2020-03-18 15:43
A. Györgyné, Dunakeszi Spar/Interspar A03100004 2020-03-14 17:43
L. Petra, Orosháza Egyéb APA12300038 2020-03-27 11:57
T. Ferencné, Csór Tesco AP A11700692 2020-01-12 18:07
B. Margit, Balassagyarmat Auchan APA24300204 2020-03-28 10:53
N. Szelina, Szolnok Rossmann 1704108 2020-03-30 13:03
D. Dóra, Hajdúnánás Auchan APA04600109 2020-03-27 21:31
L. Lajos, Püspökladány Spar/Interspar APA03100188 2020-03-29 07:11
Z. Katalin, Törökbálint Dm A10300498 2020-03-27 10:44
B. Katalin, Gödöllő Egyéb APA03202511 2020-03-16 17:08
S. Diána, Mélykút Egyéb 36691 2020-03-31 14:21
K. Gáborné, Budapest Egyéb APA03202982 2020-01-02 06:58
Z. Szilvia, Balatonfüred Egyéb A03202551 2020-03-31 15:17

Kapcsolat