A regisztráció lezárult!

Játékszabály

 1. A Játék elnevezése, szervezője

  A promóciós játék elnevezése: Törj ki a hétköznapokból!” (a továbbiakban: „Játék”).

  A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (01-09-307515; adószám: 26201720-2-43;) (a továbbiakban: „Szervező”).

 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

  METRO Kereskedelmi Kft. esetén a játékos fogalma a következő: A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás. A pályázat leadására a vállalkozás azon képviseletére jogosult személye jogosult, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.

  A Játékból ki vannak zárva:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 3. A Játék időtartama

  A Játék 2019. április 01. napján 00.00.00 órától 2019. június 16. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának feltöltésének határideje: 2019. június 16. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

 4. A Játékban résztvevő termékek

  A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott a Játék időtartama alatt, Magyarországon vásárolt, a Szervező által forgalmazott got2b, Gliss Kur, Taft, Schauma, Seborin, Schwarzkopf Men, Fa, Fa Men, Fa Men Xtreme, Vademecum, Syoss termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 5. A nyerésre való pályázat menete

  A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: Vásároljon egyszeri vásárlással legalább egy (1) darabot a 4. pontban meghatározott termékekből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). Ezt követően a Játékban a www.fapromo.hu/sparta internetes oldalon (továbbiakban: Honlap) történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során meg kell adni a blokkon található, a blokk azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám vagy számla sorszám, dátum, időpont, és kereskedelmi lánc vagy üzlet) és a Játékos adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint a Játékosnak meg kell adnia, hogy melyik fődíjra pályázik (SPRINT, SUPER vagy BEAST nevezés a SPARTAN EPLÉNY TRIFECTA versenyen).
  Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.
  Egy blokk/számla adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több 4. pont alatti termék szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.


  A regisztrációval kapcsolatos feltételek:

  Ugyanazon személy, ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult.

  Egy regisztráló legfeljebb 50 pályázatot nyújthat be/AP kódot tölthet fel.

  A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.

  A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

  Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

 6. Nyeremények

  Fődíjak:

  • 1-1 db összesen 6 db SPRINT nevezés a SPARTAN EPLÉNY TRIFECTA hétvégére
  • 1-1 db összesen 6 db SUPER nevezés a SPARTAN EPLÉNY TRIFECTA hétvégére
  • 1-1 db összesen 6 db BEAST nevezés a SPARTAN EPLÉNY TRIFECTA hétvégére

  Heti nyeremények:

  • Hetente egy (1) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen tizenegy (11) db Decathlon 5000 Ft értékű ajándékutalvány,
  • valamint hetente egy (1) db a Játék teljes időtartama alatt összesen tizenegy (11) db Sportóra kerül kisorsolásra (előzetesen nyerőpillanat meghatározásával).

  A nyeremények a Honlapon megtekinthetőek.

  A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

 7. Sorsolás

  Fődíjak:
  A fődíjak nyertesei utólag, sorsolás útján kerül meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2019. június 17. 14:00 óra, helyszíne: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében. A fődíjak sorsolása a 6. pont alatti sorrendben történik azzal, hogy az adott nevezés sorsolásán csak azon pályázatok vesznek részt, ahol az adott nevezés a regisztrációkor megjelölésre került.

  A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt vesz beleértve a nyertes heti nyereményekhez tartozó pályázatokat is. Elsőként a fődíjak nyerteseit sorsoljuk, ezt követően a pótnyerteseket (összesen 6-6 db pótnyertes).

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 5 munkanapon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,
  • Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest), valamint
  • a nyertes a sorsolás alapján már más főnyereményre jogosult (Egy személy egy fődíjra jogosult), illetve
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be
  • ha a nyertes a nyereményről lemond.

  Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a főnyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

  A fődíj sorsolás alkalmával egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra.

  A heti nyertesek meghatározása

  A Játékban résztvevő Játékosok közül a heti nyertesek meghatározása ún. „Nyerő pillanatok” alapján történik. A „Nyerő pillanatok” másodpercpontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra 2019. március 17-én 10.00 órakor a Lebonyolító Ügynökség telephelyén (1106 Budapest, Fehér út 10. 1/106.). A heti nyeremények nyertesei a 6. pont alatti sorrendben kerülnek megállapításra.

  A „Nyerő pillanatok” meghatározására gépi sorsolás útján kerül sor.

  A „Nyerő pillanatok” nem nyilvánosak. A heti nyereményhez tartozó nyerőpillanatok a tárgyhetet követő 2 héten belül válnak nyilvánossá. A „Nyerő pillanathoz” tartozó nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a blokkfeltöltés időpontja a kisorsolt „Nyerő pillanatra” vagy az azutáni legközelebbi időpontra esik. A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális „Nyerő pillanat” alapján kerül sor, azaz a fentiekben meghatározott nyertes valamely okból történő kiesése esetén a „Nyerő pillanat” utáni második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ.

  A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
  • ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolító Ügynökségnek vagy,
  • ha a Lebonyolító Ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
  • ha, a nyertes a korábbi hét vagy hetek alapján már heti nyereményre jogosult ugyanabban a nyereménykategóriában (Egy személy ugyanabban a nyereménykategóriában egy heti díjra jogosult), illetve
  • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes meghatározását követően bizonyosodik be.

 8. A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

  A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint hozzájárulásuk esetén, nevüket a regisztrációkor megadott város megjelölésével a Honlapon közzétesszük.

  A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

  A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

  A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 9. A nyereményre való jogosultság ellenőrzése a nyeremények átvétele

  A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Törj ki a hétköznapokból!” jeligével ellátva fődíj esetén értesítést követő 5 munkanapon belül, heti nyeremények esetén 10 napon belül a következő postafiók címre: Client Service Kft., 1592 Budapest,Pf. 494. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el. Fődíj nyeremény esetén az értesítést követő 3 napon belül a nyertességet igazoló blokk másolatát e-mailben is meg kell küldeni a sparta@clientservice.hu címre.

  A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A fődíj nyereményeket e-mailben küldjük ki. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra.

  A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

  Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

 10. Adózási kérdések

  A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

  A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

  A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 11. Adatkezelés

  Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

  Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.), mint adatkezelő, valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a Client Service Kft., (székhely: 1162 Budapest, Attila u. 26-28) a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen felhasználja és kezelje.

  Amennyiben ahhoz a Játékos külön hozzájárul úgy, amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon.

  A regisztráció során kért adatok

  • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
  • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

  Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

  Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – kivéve a lebonyolításhoz igénybe vett fenti adatfeldolgozót, postaszolgálatot, futárszolgálatot, közjegyzőt – nem továbbítja.

  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

  A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

  Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

  Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

  Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a következő elérhetőségeken az „Törj ki a hétköznapokból!” jeligével: Henkel Magyarország Kft. 1519 Budapest, Pf. 429; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com.

  Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

  Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent említett megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a nyereményjáték elnevezésre.

  Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 12. Vegyes rendelkezések

  A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

  A Játékról szóló információk megtalálhatók a résztvevő boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.fapromo.hu/sparta honlapon.

  A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az sparta@clientservice.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2019. március 1.
HENKEL Magyarország Kft.
Szervező

Nyeremények / nyertesek

Spartan Eplény Trifecta

Nyertesek

Fődíj - Sprint nevezés
Sz. Istvanne Egyéb A01901050 2019-04-01 09:16
N. Eszter, Keszthely Egyéb APA03202976 2019-05-09 09:02
Sz.P. Éva Dm A10300049 2019-04-06 18:56
S. Vivien, Budapest Auchan A04600231 2019-04-16 11:05
P. Ilona, Budapest Dm A10300408 2019-06-15 12:03
G. Tibor, Szentendre Rossmann APA06400338 2019-04-13 13:07
Fődíj - Super nevezés
K. István János, Szerencs Rossmann A06400399 2019-04-11 15:08
T. Hajnalka, Budapest Auchan APA04600564 2019-04-24 11:49
Cs. Dávid, Jászfényszaru Egyéb A03201827 2019-04-29 17:03
B. András, Pécs Spar/Interspar A20400059 2019-04-07 15:15
Gy. Gabriella, Budapest Rossmann A06400166 2019-04-14 12:27
M. Gabriella, Kiskőrös Tesco APA05700715 2019-06-11 16:48
Fődíj - Beast nevezés
V. Ádám, Eger Tesco A05702117 2019-05-31 15:56
Cs. Dávid, Jászfényszaru Egyéb A03201829 2019-04-30 18:21
T. Lilla, Csór Tesco APA11700530 2019-04-14 12:47
N. Mária, Balatonlelle Egyéb APA03202619 2019-06-02 14:29
R. Márta, Budapest Auchan A04600132 2019-06-01 14:49
A. Aissa, Vác Dm APA10300164 2019-05-11 12:32
Nyerőpillanat - Sportóra
R. Anett Éva, Debrecen Rossmann A06400143 2019-04-04 10:37
K. Zoltán, Siófok Tesco APA05701311 2019-04-06 12:48
P. Mónika, Mikoviny Spar/Interspar APA003100071 2019-04-02 17:02
K. Emma, Debrecen Egyéb APA03203153 2019-04-18 15:35
S. Ilona, Győr Tesco APA11700206 2019-04-17 09:37
M.T. Katalin, Miskolc Rossmann APA06400035 2019-05-08 15:32
K. János, Törökbálint Spar/Interspar APA03101097 2019-05-17 08:42
Sz. Paszkál, Baja Egyéb MB5EA2139445 2019-05-20 16:59
S. Zsuzsanna, Egyházasrádóc Spar/Interspar A03101283 2019-05-02 18:18
B. Istvánné, Dunakeszi Auchan APA04600439 2019-06-02 15:01
V.L. Lászlóné, Budapest Rossmann APA06400466 2019-05-28 14:32
Nyerőpillanat - Decathlon utalvány
V. Rita, Ózd Rossmann APA06400295 2019-04-01 12:12
K. Katalin Spar/Interspar APA03101256 2019-04-03 17:19
B. András, Pécs Dm A10300425 2019-04-14 13:07
Sz.N. Mária Egyéb APA03202620 2019-04-25 17:55
H.M. Jelica Egyéb APA03201561 2019-04-26 08:41
S. Ervin, Budakalász Rossmann APA06400174 2019-05-07 09:29
K. György, Hatvan Tesco 1541023 2019-05-11 19:21
J. Erika, Háromhuta Egyéb APA01901343 2019-05-22 15:00
K. Krisztina, Sajószentpéter Spar/Interspar APA03100234 2019-05-17 19:22
T.K. Edit Tesco A05701241 2019-06-06 16:32
I. Brigitta, Salgótarján Tesco APA11700271 2019-06-15 12:16

Kapcsolat